is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 14, 03-04-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nieuwerkerk a/d IJssel.

De prijzen aan de veiling besteed, waren als volgt: 28 Maart. 1 April.

Aanv. 13.464 kroppen sla. Aanv. 24.925 kroppen sla. Sla: Leduc Ie srt.. . f 5.40—f 6.00 f 4.20—f 6.40 „ Leduc 2e srt.. . ~ 2.00 —,, 3.40 „ 8.40—,, 8.60

„ Meikoningin Ie srt. „ 4.40—„ 5.50 „ 5.00—„ 5.10 „ „ 2esrt. „2.10—„2.40 „ 2.00—„ 3.10 „ Kardoes (licht). . „ 4.00—„ 4.50

„ „ Ie srt. . „ 5.40—„ 5.90 V „ 2e srt. . „ 2.00 Alles per 100 krop.

Slavellen per kist . . f 0.30—f 0.65 „ 0.30—,, 0.70

De aanvoer was nog niet heel groot; er komt echter geregeld meer en als het mooie weer wat aanhoudt, zal er spoedig volop sla worden aangevoerd. Er is veel vraag naar beste sla, waar dan ook goede prijzen voor besteed worden; zij is echter nog betrekkelijk schaarsch. 1 April 1914. " S.

Veilingsvereeniging „Over Betuwe” te Eist.

(Overzicht der Veiling van 25—80 Maart.)

Het gaat den komkommer-kweekers niet erg voor den wind. Tengevolge van het gure weder en weinig zon, moet er meer gestookt worden dan gewoonlijk en wat zich het ergst doet gevoelen zijn de lage prijzen. Vergeleken met het vorige jaar om denzelfden tijd, worden thans 5 a 6 gulden per 100 stuks minder besomd dan toen. Wel hoopt men op beterschap, doch hiervan is nog niets te bespeuren. Het is echter mogelijk, dat de aanstaande feestdagen die zal brengen. De aanvoer blijft geregeld toenemen en over het algemeen is het product van goede kwaliteit.

Van kropsla komt meeraanvoer; de kwaliteit is echter niet wat men hier gewoon is, wat op rekening van het slechte weder gesteld dient te worden. Radijs is bij belangrijken aan voer aanmerkelijk in prijs gedaald. Raapstelen vinden voor redelijken prijs koopers. Rhabarber begint ook al af te komen, doch 'is nog erg licht.

Van appelen is de aanvoer van Rabauwen alleen van overwegend belang; andere soorten nemen sterk af; van alle soorten zijn de prijzen hoog. In bloemen is nog weinig handel, ofschoon de aanvoer al van beteekenis is, vooral van Cineraria’s; de prijzen zijn laag.

Ten einde verzekerd te zijn, dat het verkochte nog op denzelfden dag zijn bestemming bereikt, is het noodig gebleken, de veilingen vroeger te doen aanvangen, zoodat deze, te beginnen met de volgende week, om 11 uur ’s-morgens een aanvang zullen nemen.

De prijzen waren als volgt:

Producten. 25 Maart. 27 Maart. 30 Maart. Bellefleurs Ie kw. p. 100 p. f 9.50—f16.00 f 16.00—f 17.00 „ 2e kw. „ „ „ 6.25—„ 7.25 _ Goud Reinetten extra „,, 12 50—, 20.00 -, 15.00—„ 30.00

„ „ 2e kw. „„ „ 9.50—„10 50 „ 8.50—,10 50 Rabauwen „ „ „ 5.10—„ 5.80 f 4.60-f 5 30, 4.60-, 600 Div. zoete appels „„ „ 5.30-, 650 „ 5 25-, 8.75 Komkom, prima p. lOOst. „ 16.80-, 18.10,'„ 15.60-, 16.40 , 13.70-, 15.90 Komkommers Ie soort „„ , 14.90-, 16.60,12 10—, 14.40,11.20-, 13.90

„ 2e soort „„ „ 12.10—„ 14.70 „ 7.40-, 11.50 „ 6.10-„ 11.00 » r, V 6.50—„ 7.75 „ 6.00—„ 6.50 „ 6.25—„ 825 Radijs p. 100 b. „ 1.20—„ 1.80 „ 0.90-„ 1.20 , 0.90—„ 1.40

Raapstelen „ „ „ „ 1.90 „ 0.90 . 1.10-„ 1.50 Rhabarber „ „ „ – „ 4.75 ” 5.00-” 6.75 Schorseneeren „ , „ „ 7.00 _ ” 6.25-„ 7.75 Cmeraria’s 100 stuks . 5.00—„6.00 4 7,5_ 650 Div. potplanten „ „ 5.00-„”7 00 – : 6:25-: tlo

Aanvoer komkommers 10.000 stuks. 12.780 stuks. 17.300 stuks.

K.

Utrecht. Ver. Groenten- en Vruchtenveiling „Utrecht en O.”

Veiling 27 Maart: Groote komkommers f 10.00—f 15.50 per 100

Sla „ 2.00-,, 5.50 „ „ Rhabarber „ 7.00—,, 9.00 „ „

Spinazie „ 0.30—,, 0.48 „ ben

Aardbeien „ 0.08—„ 0.10 „ stuk

P.

Hoogezand—Sappemeer.

De aanvoeren stijgen steeds, voornamelijk wat de komkommers betreft. De prijzen zijn echter niet schitterend; zoo werd b. v. voor eerste soort, heden 30 Maart, niet meer dan f 14.50 gemaakt, terwijl de prijzen nog terug liepen tot f 12.00; ’t koude Maartweer is daar vrij zeker hoofdoorzaak van, en daar ’t iets beter schijnt te worden, wat ’t weer betreft, zullen ook de prijzen zich wel weer herstellen; ’t loopt immers tegen Paschen !

Voor spinazie bestaat goede vraag; de prijzen voor goede kwaliteit zijn best. Kropsla wordt nog zeer weinig aangevoerd, de kwaliteit laat veel te wenschen over. Bovendien wordt hier bijna uitsluitend sla op koude rijen geteeld, welke nu, van ’t glas ontdaan, zeker nog geruimen tijd noodig heeft, voor ’t goede marktwaar is. De veilingen, die tot heden steeds des morgens te 8 uur werden gehouden, zullen voortaan, op verzoek van de Heeren koopers, waarmee ’t Bestuur en ook de leden zich best konden vereenigen, des namiddags 8 uur aanvangen.

Veilingsdagen: Maandag, Woensdag en Vrijdag. De gemiddelde prijzen waren als volgt: Kas-komxommers. Spinazie. Kropsla. Radijs.

1. 11. 25 Maart f 16.50 f 11.85 f 16.50 f 4.00 –

28 „ „ 15.80 „ 10.40 „ 13.50 „ 8.90 30 „ „ 18.50 „ 8.90 „ 15.50 ~ 3.80 f 8.00 p. 100 st. p. 100 K.G. p. 100 kr. p 100 b. F.

Zwijndrecht.

In de afgeloopen week werd hier de eerste exportveiling voor radijs gehouden; de aanvoer was voor de eerste keer vrij goed, terwijl de prijzen boven verwach ting hoog waren, en van' per 100 bos liepen. Op de gewone groentenveilingen werd in ’t begin der week f4.00—f4.50 per 100 bos besteed, doch op ’t laatst liepen de prijzen ook tot f 2.70 en f 2.50 terug, hoewel dit toch nog behoorUjke prijzen waren.

De aanvoer van spinazie werd bij elke veiling steeds grooter, zoodat de prijzen daardoor aanmerkelijk daalden en terug liepen tot 20—22 ct. per kin. Kropsla werd nog niet veel aangevoerd en de kwaliteit was niet zoo best als de vorige week, vandaar dat de prijzen dan ook niet zoo hoog meer waren en dit artikel voor f2.80—f4.00 werd verkocht.

Rhabarber werd reeds in groote partijen aan de veilingen aangeboden; de prijs varieerde van f5.00—f6.00 per 100 bos.

Spruitjes werden nog in belangrijke hoeveelheden aangevoerd, terwijl de prijzen nog hoogei' waren dan de vorige week; goede kwaliteit deed van 90—97 ct. per kin, wat hier een ongekend hooge prijs is. Kropsla in de warenhuizen en onder plat glas is dit voorjaar niet best; vele planten smelen weg, waardoor een zeer belangrijke schade wordt veroorzaakt; vermoedelijk is dit te wijten aan te oude planten, die dooiden ongunstigen natten winter te veel hebben geleden

en als ’t ware ziek geworden zijn. Wortelen onder het platte glas maken het ook al niet te best; nog altijd worden de jonge plantjes door de slakken afgevreten en is het einde hiervan nog niet te