is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 2, 1914, no 37, 25-09-1914

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de land- en tuinbouwers genoodzaakt zijn het personeel zoo veel mogelijk te beperken en weldra zullen ook daar menschen ontslagen moeten worden.

Teneinde vooral de werkeloosheid en daaruit voortspruitende armoede zooveel mogelijk tegen te gaan, is het noodig, dat een ieder, die daartoe in de gelegenheid is, medehelpt om aan deze werkeloosheid het hoofd te bieden.

Laat dus Uwe landerijen ontginnen en Uwe reeds ontgonnen gronden verbeteren.

Laat op Uw gronden, welke daartoe geschikt zijn boomgaarden en fruittuinen aanleggen en U kunt van eene goede geldbelegging verzekerd zijn.

U helpt daarmede velen aan werk en bevordert daarmede tevens den Nedeiiandschen Tuinbouw en het Boomk weekersbed rijf.

De Nederlandsche Pomologische Vereeniging te Utrecht is desgewenscht gaarne bereid gedurende den ongunstigen toestand gratis advies te geven inzake het aanleggen van boomgaarden en fruittuinen. Voor eventueele inlichtingen wende men zich tot den Directeur van de Vereeniging, Rijnkade 8, Utrecht.

Namens het Hoofdbestuur: J. O. DE JONG VAN BEEK EN DONK, Voorzitter. A. A. NENGERMAN, Secretaris.

Buitenlandsche Handelsberichten.

Invoer van aardappelen op Cuba.

(Mededeeling van Wnd. Gonsul-Generaat Pinedo te Havana.)

In 1912 werd op Cuba hoofdzakelijk de variëteit „Eigenheimers” ingevoerd. Ook in 1913 werden groote hoeveelheden van deze soort ingevoerd, ofschoon de gele soort niet scheen te voldoen. Eene andere soort, waarvan de naam daar ter stede niet bekend was, werd in nog grootere hoeveelheden ingevoerd. Deze laatste soort heeft wit vleesch en is grooter dan de „Eigenheimer”. Wat den vorm aangaat, schijnt de langwerpige het meest in trek te zijn. Kleine aardappelen en pootgoed zijn niet gewenscht.

Uit Canada en de Vereenigde Staten komen de aardappelen in vaten. Deze verpakking is echter niet aan de Nederlandsche verschepers aan te bevelen, daar de reis van Nederland naar Cuba te lang duurt en er dus groote kans tot bederven bestaat. Sommige firma’s van Amsterdam en van Antwerpen hebben ook in zakken verscheept; dit heeft meestal een slecht resultaat gegeven. De beste verpakking is die in kratten van 50 K.G. netto, daar die luchtiger zijn en beter in het schip kunnen worden opgestapeld.

De prijs van de „Eigenheimers”, in kratten van 50 K.G., varieerde verleden jaar van 5 sh. 1 d. tot 5 sh. 5 d. per krat (cif. Havana). De beste qualiteit waarvan de naam niet bekend was werd tegen 5 sh. 6 d. in het begin van October en tegen 5 sh. 9V„ d. in de maanden November en December verkocht. Deze laatst genoemde prijzen zijn ook cif. Havana, dus assurantie inbegrepen.

De beste tijd van verschepen is gedurende de maanden October, November en December. In de maand Januari bestaat er reeds kans, dat de aardappelen uitgeloopen aankomen, hetgeen steeds aanleiding tot klachten geeft.

De gebruikelijke betalingsvoorwaarden zijn: remise bij ontvangst der goederen in 60 dagen zichtwissel op Londen, wanneer de goederen in goede orde ontvangen zijn. Het is echter aanbevelenswaardig bij de koopers aan te dringen om wissels te accepteeren, die door tusschenkomst van de Bank te Havana kunnen worden aangeboden, daar de eerstgenoemde voorwaarde nooit door koopers nagekomen wordt en van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om de verkoopers soms meer dan 5 weken te laten wachten.

Sommige Nederlandsche exporteurs hebben de gewoonte de cognossementen door tusschenkomst van de Bank aan de koopers te doen overhandigen, nadat deze de wissels op 15 dagen zicht geaccepteerd hebben.

Eene lijst van de voornaamste aardappelimporteurs te Havana en te Cienfuegos is voor belanghebbenden verkrijgbaar aan de Directie van den Landbouw.

(Handelsberichten.)

Handelsberichten.

(Nadruk van berichten, onder deze rubriek voorkomende, is verboden.)

Broek op Langendijk.

(Overzicht der markt van 16 tot en met 22 Sept.)

In den stand der marktprijzen van bloemkool en andere koolsoorten is weinig verandering gekomen, alleen de witte kool is, voor zoover het eerste kwaliteit betreft, in prijs iets gestegen.

Wortelen zijn gedaald. Van aardappelen zijn de Schoolmeesters gestegen in prijs, de overige soorten zijn vrijwel onveranderd gebleven.

Nep en uien zijn stijgende bij toenemende vraag; bieten dalende.

Slaboonen en augurken doen, evenals ramenas, steeds lage prijzen.

De prijzen der producten waren als volgt:

Gew. Muizen. 16 Sept. f 1.00-f 1.10 Julia Muizen. Schoolmeesters, f I.oo—f 1.05 f 1.50—f 1.60 Blauwe. 10.95—11.80 17 f I.o)—f 1.10 f1.05-fl.lo f 1.50—f 1.55 10.90—11.25 18 f 0.95 fl.Oo f 1.05—f 1.10 f 1.50—f 1.60 11.10—11.25 19 }f f 1.00--f 1.10 f 0.95-f 1.05 f 1.4.5—12.55 11.10—11.25 21 f 1.60-11.65 11.10—11.80 22 11.60—11.65 11.00-11.30 per zak van 35 K.G.

Bloemkool. Bloemkool. Eigenheimers. I. 11. Roode kool. 16 Sept. fo.9o—f 1.10 f 2.20—f 6.50 fO.Bo—f 1.40 f 1.70—f4.00 17 tf f0.85-f0.95 f 2.60—f 6.00 fO.Bo—f 1.80 f 1.80—f4.00 18 i) f0.90—f1.00 f 2.50-f 5.50 f0.50—f1.00 f 1.20—f8.50 19 7) f0.95—f1.00 f 2.60—f 5.40 fO.7o—f 1.80 f 1.20—f4.00 21 )f f0.85—f0.95 f 2.90—f 6.20 fO.6o—f 1.80 f 1.30—f4.70 22 f0.85—f0.95 f B.oo—f 6.50 fO.7o—f 1.80 f 1.20—f4.70 per zak ; van 85 K.G. per 100 stuks.