is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 1, 08-01-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Westland.

De aanvoer op de veilingen is thans sterk verminderd; vooral die van ooft is zeer gering; stoofperen gelden thans van f 1.60—f 2.40 per kin, stoofappelen zijn zeer schaarsch en brengen van f B.oo—f 4.25 per kin op; ook tafelooft ziet men weinig meer; naar goede kwaliteit tafelperen is wel vraag tegen 5—20 ets. per stuk; mooie tafelappels ziet men in het geheel niet meer.

Met het hoofdproduct voor den groentenhandel, de spruitkool, is het de laatste weken niet meegeloopen; ging de voorpluk tegen flinke prijzen weg, vooral door veel vraag voor Duitschland, de ongunstige omstandigheden, waaronder het vervoer plaats had, deden den prijs in den vollen pluk aanmerkelijk dalen; waar de zendingen naar Duitschland veel te lang onderweg waren, kwamen de spruitjes vaak geheel bedorven aan en op ’t oogenblik is de verzending zeer onbeteekenend. De omstandigheid, dat de vorst bijna geheel uitblijft, werkt eveneens drukkend op den prijs; de enkele dagen vriezend weer voor Kerstmis gaven dadelijk eenige rijzing, die echter niet bestendigd bleef, toen de winter weer afscheid nam.

Voor de gewone tuin-spruitkool wordt thans van f 0.60- f 1.25 per zak besteed; de zwaardere spruiten, zooals die vooral onder De Lier worden geteeld, gelden f1.50—f2.40. Overigens beteekent de groentenhandel op ’t oogenblik niet veel meer; sluitkool wordt niet veel aangevoerd, met weinig puike kwaliteit; roode geldt f 2.00—f 4.00, savoye f1.50—f4.50, witte f3.00—f4.00 per 100 stuks.

Peen brengt 50—70 ets. op, kroten doen 50—65 ets. per zak. Naar uien blijft de vraag voortdurend levendig tegen f 1.70—f 2.10 per zak.

Een enkel partijtje van de eerste voorjaarsgroenten, raapstelen of „kelen”, werd reeds aangevoerd en verkocht tegen f1.25—f1.50 per 100 bos.

In verband met de moeilijkheden van het vervoer in Duitschland gaat men hier het nieuwe seizoen met zijn groeten voorraad van exportgroenten met groote bezorgdheid tegemoet.

6-l-’l5. Sw.

Veilingsvereeniging „Over-Betuwe” te Eist.

(Overzicht der veiling van 80 Dec.—4 Januari.)

Nu de feestdagen achter den rug zijn, is er weer meer beweging in den fruithandel gekomen. Voor alle soorten waren de prijzen weer best, terwijl mooie Goudreinetten en stoofperen zich aanmerkelijk beterden.

Ook de aanvoer werd weer beter, waaruit men kan afleiden, dat de voorraad nog niet is opgeruimd. Niettemin raken bij de meeste kweekers de hoeken leeg en vindt men in de pakhuizen van eenige groote fruithandelaren nog slechts enkele partijen van beteekenis voorhanden.

Over het geheel genomen was het jaar 1914 nog niet bepaald ongunstig te noemen, daar de prijzen zich, na het uitbreken van de crisis, buiten verwachting flink herstelden.

Toch zijn de prijzen van sommige fruitsoorten erg tegengevallen. Vroege pruimen en peren, benevens de

roode bessen, die juist in de critieke dagen voor den oogst gereed stonden, brachten bijna niets op en dat was voor velen een leelijke streep door de rekening.

Het omzetcijfer der V. V. 0.-8., dat thans ongeveer f 700.000. bedraagt, zou dan aanzienlijk hooger zijn geweest, daar die gewassen er prachtig voor stonden.

Moge 1915 aan allen ruimschoots vergoeden, wat zijn voorganger voor hen heeft bedorven.

He volgende prijzen werden besteed:

Producten. 30 Deo. 4 Jan. Goudrelnetten extra f 9.25-f 10.00 f10.50-f 11.00 „ Ie kW. f 7.00-f 8.50 f 7.75-f 9.50 „ 2e „ f 5.50-f 6.50 f 5.50-f 7.25 Bellefleurs Ie kw. . f 12.00

„ 2e „ . f 7.50-f 9.00 f 9.00-f 9.75 Holgaten . . . . f 4.40-f 5.00 f 5.00-f 5.30 Rabauwen .... _ f 5.10-f 5.90

Enk. Benderzoet. . f 4,10-f 5.10 Hulsmans . . . . f 3.80-f 4.00 f 3.60-f 4.60 Jasappels . . . . f 4.40-f 5.00 f 4.40-f 5.10

IJslanders . . . . f 4.10-f 4.60 f 4.10-f 4.80 Wlnterjannen. . . f 3.80-f 4.50 f 4.60-f 4.80 IJsbouten .... f 4.60 Brederoo’s . . . . f 4.50 f 4.50

Uien f 3.80-f 4.00 – per 100 pond. Knolselderij ... – f 3.25 Prei _ f 2.00 per 100 .stuks. K.

Breda.

30 Deo. 4 Jan. Savoyekool. . f 0.06 —f 0.39 f 0.06 —f 0.41 Roode kool. . f 0.07 —f 0.68 f 0.13 —f 0.82 Witte kool . . f 0.21 —f 0.40

Boerenkool . . f 0.04 —f 0.14 f 0.06 —f 0.16 Knolselderle . f 0.11 —f 0.60 f 0.13 —f 0.65 Knolrapen . . f 0.07 —f 0.35 f 0.08 —f 0.31 per 10 stuks.

Andijvie . . . f 0.78 —f 1.75 f 0.77 —f 1.65 Prei f 0.60 —f 1.16 f 0.75 —f 1.38 per 100 stuks. Appelen. . . f o.l9*—f 0.28* f 0.21 —f 0.25 Peren. . . . f o.lo*—f 0.21 f 0.12

Uien . . . . f o.oB* —f 0.11 f 0-08 Spruiten. . . f o.os*—f 0.12* f o.o7*—f 0.13* Wortelen . . . f o.ol*—f 0.03 f 0.02 —f 0.03*

Roode biet . . f o.ol*—f 0.03* f 0.01 —f 0.03* Witlof. . . . f o.o4*—f o.lB* f 0.06 —f 0.19 Knollen . . . f 0.03 f 0.02* per K.G.

Prei . . . . f 0.50 —f 2.80 fOSO —f 2.90 Schorseneeren . f 0.15 —f 0.35 f 0.10 —f 0.40 per 10 bos. Bloemkool . . f —f 0.08 f 0.01 —f 0.08 per stuk. Aardappelen . f 2.69 f 2.76 per 70 K.G.

Centrale Aalsmeersche Veiling.

Bij geregelden aanvoer bleven de prijzen der snijbloemen in de afgeloopen week vrij goed, met uitzondering van Oudejaarsdag, toen de markt tamelijk laag stond. Zaterdag daarentegen, toen men algemeen gedacht