is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 37, 17-09-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan den rechterkant een bijzonder mooi bloemstuk door de firma Maitland van der Laan ingezonden en geheel vervaardigd van zacht lila Ctewatebloemen; aan den linkci'kant eveneens een zeer fraai bloemwerk uitsluitend gemaakt van de Dahlia Delice, waar de waarde van deze verscheidenheid voor bloemwerk prachtig uit sprak. De afsluiting van het groote gazon werd gevormd door een bloemwerk van den Heer .1. C. Hoogeveen te ’s-Gravenhage, dat vervaardigd uit rozen „ Jhr. J. L. Mock” en Bouvardia’s een zeer gedistingeerden indruk maakte.

Zooals ik reeds zeide werd de achtergrond van de groote zaal gevormd door een groote groep gemengde sierplanten van het Kon. Zool. Bot. Genootschap. De Heer Geisendorffer heeft zich weder een meester in het rangschikken getoond. Zijn groep sloot volkomen aan het geheel aan en was zoo opgesteld, dat het perspectief nog aanmerkelijk vergroot werd. De groep vormde een waardige afsluiting van het piachtige geheel.

Langs de wanden van de rotonde en de groote zaal stonden tal van prachtige inzendingen. De achterwand van de eerste werd ingenomen door twee groote groepen sierplanten van den Heer Stemerding, die als het ware een omlijsting vormden van het geheel en den blik geheel vrij lieten'. Aan den linker wand zagen wij in de eerste plaats een zeer uitgebreide collectie Dahlia’s van de firma G. J. Sax te Dordi'echt. Wij vonden in deze verzameling bijna alle rassen van Dahlia’s vertegenwoordigd en wel in de beste en nieuwste verscheidenheden; vooral vonden wij er mooie Pioen- en Decoratieve-Dahlia’s; een uitgebreide collectie Pompon-Dahlia’s en ook enkele vórmen van' de 'Èymphea-Dahlia. Deze laatste konden ons niet erg bekoren, de bloemen gelijken te veel op die van kleine Decoratieve-Dahlia’s om het vormen van een nieuw ras te rechtvaardigen. Hoewel deze verzameling bijna den geheelen linkerwand van de rotonde besloeg, was zij te uitgebreid voor de beschikbare ruimte, waardoor de bloemen te dicht opeen stonden en het geheel daardoor leed.

De rechtsche wand werd ingenomen door enkele reclame inzendingen. Zoo zagen wij een aantal photo’s van de Eerste Onderlinge Broeiglasverzekering Maatschappij en een tentje met photo’s, boeken en prentkaarten van den bekenden Heer D. van Kreveld te Amsterdam.

Bij den ingang van de groote zaal stond in een' nis van den rechter wand het model van een Japanschen tuin, ingezonden door de firma W. A. Zalme & Zonen te ’s-Gravenhage. Het was werkelijk interessant deze miniatuur plantjes in miniatuur potjes te zien, het geheel maakte een aardigen indruk.

Hiertegenover stonden eenige nieuwe vaste planten van de kweekerij Tottenham te Dedemsvaart. Wij hebben op de bij uitstek slordige wijze van inzenden dezer firma reeds zoo vaak gewezen, dat wij over deze inzending nu maar het zwijgen zullen toedoen.

Naast deze nis zagen wij enkele zeer mooie Begonia Gloire de Lorraine en groote vazen met de prachtige Thalictrnm dipterocarpum, tusschen wier sierlijke, zacht lila bloemen de werkelijk mooie bloemwerken vah dén Heer G. Driehuys te ’s-Gravenhage een zeer goed figuur maakten.

En hiernaast stond de groote Dahlia-groep van den Heer J. G. Ballego te Leiden!

Hoeveel honderden bezoekers hebben niet minuten lang voor deze groep gestaan, zich vermeiende in het verrukkelijke kleurenspel, dat hier door den inzender met zijn prachtbloemen was tot stand gebracht. Telkens en telkens weer werd ons gevraagd wat wij wel van die groep dachten, ieder sprak er zijn bewondering over uit. Wij overdrijven niet met te zeggen, dat het een meesterstuk van arrangeerkunst was, dat bijna alle groepen op deze keuring verre achter zich liet.

Behalve een groot aantal oudere soorten, had de Heer Ballego ook verscheidene nieuwere, door hem zelf gewonnen verscheidenheden in zijn groep verwerkt, waarvan wij moeten noemen Annie Doppenberg; prachtig van vorm en zeer goed van houding zijn de werkelijk mooie, zacht zwavelgele bloemen; een mooie losse bloem, donker fluweelbruin, naar het hart in zwart verloopend; Prime of Orange, iiitnomeM van vorm en houding, levendig oranje; Bloemhoven eveneens zeer mooi van vorm, prachtig van stand, helder rose-lila en Koning Albert, bijzonder goed van vorm, donkerrood, naar het hart in zwart overgaande.

Wij aarzelen niet om al deze verscheidenheden verbeteringen van den allereersten rang te noemen.

Voor Orchideeën was het nu juist geen bijzonder gunstige tijd. Toch had de Heer P. W. Sutorius te Baarn nog een aardige collectie gezonden, waar vooral de Gattleya’s een voorname plaats innamen. Mooie planten zagen wij hier van Cattleya callistoglossa, G. Harriana, G. Mantini, G. aurea en G. Hardyana, verder een paar zeer goede Vanda coerulea en verscheidene andere soorten.

Langs den linkerwand zagen wij in de eerste plaats een inzending bloemwerk van den Heer J. C. Hoogeveen te ’s-Gravenhage, door hem „Voorheen en Thans” gedoopt. Bouqnetten en andere bloemwerken waren hier bijeengebracht, vervaardigd zooals dit een veertig-, twintigen tiental jaren geleden geschiedde. Het was een werkelijk niet alleen aardige, maar ook zeer belangwekkende inzending, die een duidelijk beeld gaf van den vooruitgang en den verbeterden smaak op dit gebied. Vooral voor binders was het een zeer belangwekkende uitstalling.

Is het voor Orchideeën geen gunstige tijd, hetzelfde geldt voor Anjers. Toch had de Clingendaalsche kweekerij nog een vrij groote inzending gezonden en de bloemen deden niet vermoeden, dat het reeds zoover in den tijd was. De opstelling van deze inzending kon ons echter geenszins bevallen; wij zagen van den Heer Dinn wel eens een heel wat sierlijker arrangement. Dit was jammer, want de mooie bloemen kwamen daardoor niet voldoende tot haar recht.

Prachtig was de inzending bloemwerk van de firma W. A. Zalme & Zonen, die daarneven stond. Stuk voor stuk was dit werk af en voldeed het onzes inziens aan de hoogste artistieke eischen. Een verdienste achten wij het ook, dat voor het vervaardigen van al dit bloemwerk nu juist geen bijzonder kostbaar materiaal gebruikt was, waaruit blijkt, dat men met minder dure bloemen toch werkelijk wel eerste klasse werk kan leveren.

De inzending Orchideeën van den Heer L. Morgenstern