is toegevoegd aan je favorieten.

De tuinbouw; officieel orgaan van den Nederlandschen Tuinbouwraad, jrg 3, 1915, no 39, 01-10-1915

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heeft goedgevonden te bepalen :

Artikel 1.

Uitvoer van de hiervoor genoemde producten mag alleen geschieden op vertoon van consenten, afgegeven door den secretaris van den Nederlandschen Tuinbouwraad en wanneer die producten onder ambtelijk toezicht ten uitvoer ingeladen vmrden op de navolgende plaatsen: Amsterdam, Bedum, Beverwijk, Bovenkarspel—Grootebroek, Breda, Broek op Langendijk, Delft, ’s-Gravenzande, Groningen, Haag—Loosduinsche vaart, Honselersdijk, Hoogezand—Sappemeer, Hoorn, Kampen, Koudekerke—Hazerswoude, Leiden, Maastricht, Medemblik, Monster, Naaldwijk, Nieuwerkerk a/d IJssel, Noordscharwoude, Poeldijk, Purmerend, Rodenrijs, Roelof-Arendsveen, Rotdam, Venlo, Voorburg—Leidschendam, armenhuizen, Westerlee, Winschoten, Zoetermeer —Zegwaard, Zwijndrecht.

Voor de richtige uitvoering van de in deze beschikking bedoelde regeling is de secretaris van den Nederlandschen Tuinbouwraad verantwoordelijk tegenover den Minister.

Artikel 2.

Consenten worden afgegeven aan hen, die als exporteurs van de hiervoor genoemde producten zijn ingeschreven en voldaan hebben aan de hierna te noemen verplichtingen.

Artikel 8.

Als exporteurs kunnen, op schriftelijke aanvrage bij den secretaris voornoemd, ingediend vóór 8 October 1915, in het register van exporteurs worden ingeschreven zij die reeds vóór 81 Juli 1914 als exporteur de hiervoor genoemde producten uitvoerden.

Als ingeschreven worden beschouwd zij, ten aanzien van wie die inschrijving reeds heeft plaats gehad ingevolge art 8. der beschikking van den Minister van 21 Augustus 1915, directie van den Landbouw, n'*. 20962, 6de afdeeling B.

Op verzoeken, ingediend na 3 October 1915, zal alleen kunnen worden gelet voor zoover de verzoeker ten genoegen van den Minister aan toont, dat hij niet in de mogelijkheid was zijn verzoek vroeger in te dienen.

Artikel 4.

De exporteurs zijn gehouden eene verklaring te teekenen, waarbij zij zich tegenover den secretaris van den Nederlandschen Tuinbouwraad verbinden tot het nakomen der in artikel 5 omschreven verplichting en tot betaling van hun aandeel in alle kosten uit deze regeling voortvloeiende, waaronder begrepen kosten van administratie, toezicht, enz.

Van alle in dit artikel bedoelde ontvangsten en uitgaven wordt boek gehouden.

Artikel 5.

De exporteur is verplicht van af een nader door den Minister te bepalen datum, van elke partij, die hij met consent wenscht uit te voeren, een deel beschikbaar te stellen voor binnenlandsch verbruik.

Hetgeen beschikbaar wordt gesteld, moet zijn van de

eerste qnaliteit en naar eene hoeveelheid en tegen een prijs als door den Minister wordt bepaald.

’s-Gravenhage, 29 September 1915.

De Minister voornoemcl,

POSTHUMA.

De Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel,

Gelet op zijne beschikking van 21 Augustus 1915, Directie van den Landbouw, No. 20963, 6e Afdeeling B.;

heeft goedgevonden:

te bepalen:

A. van voormelde beschikking wordt alinea 2 gelezen als volgt:

2. de exporteurs van Deensche witte kool, van Rheinische Speckboonen en van Heinrichs’ Riesenboonen tot nadere aankondiging viij te stellen van de verplichting een deel van hunnen uitvoer van deze producten beschikbaar te stellen voor binnenlandsch verbruik;

B. na alinea 6 wordt ingelascht:

7. de exporteurs van witte kool, met uitzondering van Deensche witte kool, te verplichten voor elke honderd Kilogram waarvoor zij consent aanvragen, twintig Kilogram beschikbaar te stellen voor binnenlandsch verbruik tegen den prijs van cent per Kilogram, wat kwaliteit aangaat, geheel overeenkomstig de uit te voeren partij;

8. de verplichting, sub 8,4, 5, 6 en 7 opgelegd aan de exporteurs van de daarin genoemde groenten, te beperken tot die kwaliteiten, welke voor den inmaak geschikt bevonden worden.

’s-Gravenhage, 28 September 1915.

Be Minister voornoemd.

PoSTHUMA.

Mededeelingen van het Centraal Bestuur.

’s-Gravenhage, 29 September 1915.

Het Centraal Bestuur brengt ter kennis van de aangesloten vereenigingen, dat tot het lidmaatschap van den Nederlandschen Tuinbouwraad is toegelaten de Bungensche Tuinbouw- Vereeniging te Den Dungen (N. Br.). Aantal leden 78. Secretaris: de Heer F. van de Laarschot te Ben hungen.

Deze Vereeniging is onder No. 132 in het register ingeschreven en behoort onder dat nummer in de ledenlijst te worden vermeld.

Namens het Centraal Bestuur:

C. VAN Lennep, Secretaris.

Najaarslevering-Superfosfaat.

De Kunstmest-Commissie maakt bekend:

dat dezer dagen een aanvang zal worden gemaakt met de afleveringen van superfosfaat en dat op de ingekomen kaarten aan de bestellers voor najaarsbemesting zal afgeleverd worden 100 pet.;