is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de Hoogleeraar werd bewogen om zijne aanteekeningen op de Macbeth niet in druk te geven. De Heer M. P. Lindo bad namelijk eene met inleiding en noten voorziene uitgave voor de pers in gereedheid gebragt. Onder voorzitting van Prof. Opzoomer hield hij in het groot-auditorium over dat werk als specimen en eenige daar achter gevoegde theses een publiek dispuut, dat door de Litt. Proff. en eene menigte studenten werd hijgewoond.

Zeldzaam en belangrijk raogt deze in het Hollahdsch gehouden verdediging heeten. Sedert 30 jaren had zoo iets geen plaats gevonden.

Na de pogingen van Prof. Opzoomer tot het bevorderen van de beoefening der nieuwe letteren, vermelden wij het collegie van Prof. Ackersdijk over de Fransche revolutie van 1789. Met de hem eigene scherpzinnigheid schetste hij de karakters der verschillende hoofdpersonen en partijen, en gaf ons zoo een helder inzigt in dat hoofdfeit der nieuwere geschiedenis. Het ware te wenschen dat ZHGeI. de vruchten zijner zoo grondige studie, zoowel in geschiedenis als in staatshuishoudkunde, meer algemeen door den druk bekend maakte; vooral daar het beperkt aantal zijner toehoorders bewijst, dat zijne verdiensten thans niet naar waarde geschat worden.

Prof. Mulder gaf een extra-collegie over physiologische scheikunde.

Aan de April-beweging hadden wij, behalve de po-