is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1854, 1854

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanbiedt, dat er waarlijk wel een geoefend oog toe vereischt wordt, om den grondtoon te onderscheiden, en een warm gevoel om de waarheid te verstaan en te gelooven. Aan wat moeijelijkheden toch is hij niet blootgesteld, die tot leidsman geroepen van weetgierige, vrolijke, jeugdige,, zorgelooze menschen, die naar kennis en wetenschap dorsten, wel moet weten te onderscheiden wat ernst, wat zorgeloosheid is, daar zij zoo dikwerf onder den schijn van onoplettenheid de strengste eischen doen, die men van den man, van den man van wetenschap vooral vorderen kan.

Ik zal zoo trachten mijne taak te volvoeren.

Jan Isaac Wolterheek werd den 19 September 1773 te Utrecht geboren. Zijn vader was predikant der Hervormde gemeente te dier stede. Ook zijne bestemming was aanvankelijk dezelfde; met zijnen broeder, 0. C. Wolterheek, later ook predikant te Utrecht, wijdde hij zich aan de studiën der godgeleerdheid; maar toen zijn ouder broeder, geneesheer alhier, gestorven was, liet hij die studiën varen, waaraan hij reeds meer dan twee jaren besteed had, en ging hij in het vak van zijnen ontslapenen broeder over. Misschien was zijne eerste keuze meer toevallig, denkelijk is hij theologant gewor-

i;