is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tot zooverre onze studenten-politiek; nog enkele woorden willen we wijden aan die inrigtingen onder ons, die blijken geven van werkzaamheid ook op wetenschappelijk gebied.

We zonden kunnen wijzen op eene lange lange lijst van gezelschappen , maar gewoonlijk is daarvan den schrijver van ’t verslag weinig meer dan den naam bekend, en slechts enkelen maken op dien regel eene gunstige uitzondering. Wat de werkgezelschappen aangaat, kunnen we den lezer slechts bekend maken met een uittreksel uit het verslag van ’t gezelschap N. D. N. E. A. 1), ons door den secretaris van dat gezelschap toegezonden. We plaatsen dit te liever omdat het ons eene welkome aanleiding geeft, eene onjuiste mededeeling ’t vorig jaar ten opzigte van dit gezelschap te rectificeren.

We zouden gaarne zien dat andere gezelschappen dit voorbeeld volgden, hoewel we ’t betwijfelen, of vele dergelijke blijken van degelijk werk te geven zijn. ’t Wemelt aan onze Hoogeschool van zoogenaamde oratoriën; of onze jongelingschap er welsprekender door wordt, is eene andere vraag. En waaraan is de geringe vrucht die zij dragen anders aan te wijten, dan dat het haar geheel aan leiding onibreekt. Men vreest meestal zonder te kunnen lezen; men hoort elkaar wekelijksch voordragen , en raakt aan eikaars gebreken gewoon, als men

1) Zie Bijlage C.