is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet nemen, om zich te amuseren, om zich te goed te doen aan eenige onschuldige aardigheden en geestige beschrijvingen. Voorwaar, grover miskenning en smaad kon onzen schrijver niet worden aangedaan : wie hem aldus beoordeelt kent hem niet en verdient hem niet te kennen, Neen, als een waar humorist weet hij niet slechts uwe lachspieren in beweging te brengen, maar ook u tot tranen toe te roeren. Wie toch kan zonder aandoening denken aan den kleinen Paul Dombey waar hij aan het strand luistert naar het geklots der golven, aan de arme Nelly met haren ouden grootvader, aan jlittle Emly,” en zoovele anderen. Hoe aandoénlijk schoon schildert ons de schrijver tooneelen van liefde en vriendschap, waar hij ons Copperfield voorstelt aan de zijde van Agnes, of Nicholas Nickleby aan het sterfbed van den goeden Smike, of Oliver Twist, waar hij door Eosa verpleegd wordt. Hoe meesterlijk schildert hij ons het leven juist door de scherpe contrasten die hij tegenover elkaar stelt en de bonte schakeringen daardoor te weeg gebragt. In geen zijner romans bepaalt hij ons uitsluitend bij dezen of dien kring der maatschappij, maar overal mengt hij tooneelen uit het volksleven en uit de hoogere standen dooreen, met eene gemakkelijkheid, die toont dat hij in beide evenzeer t’huis is. Bij voorkeur echter verwijlt hij bij het eerste :de arme en geringe klasse is klaarblijkelijk het voorwerp zijner naauwkeurige studie en innige belangstelling, en overal in zijne werken vinden wij een nadrukkelijk protest tegen