is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit de handboeken van la 8., la Faugère en de Bast. De volmaaktheid op dit wapen hebben slechts enkelen onzer leden bereikt, ’t Aantal goede trekkers was niet gering. Onder de eersten mogen niet vergeten worden de H.H.Pels Kijcken, Juda, Strater, Wachter en Polis.

De sabel vordert meer ligchaamskracht. Terwijl bij het leger het sabel-sehermen, even als bij Pruissen en Oostenrijkers 1) met houten latten geleerd werd , gebruikten de leden van Olympia, van de oprigting af, echte stalen klingen. Hierdoor en door het voortreffelijke onderwijs waren zij steeds gevreesde trekkers, zelfs voor prevots en maitrcs d’armes. ITet is vreemd, hoe weinig de kunst van het sabel-slaan wordt begrepen. Van de vele duitsehe 2) of frausche geschriften over dit onderwerp , die mij onder de oogen zijn gekomen, bevatte geen enkele meer dan een dwaze toepassing van de floret-leer op het zoo verschillende sabel-wapen. De oorsprong onzer lessen is duister. Door van Oosten, meester van ons gezelschap (1840—1853), die ze in dienst bij t reg. Lanciers n". 10 van den brigadier Lisfranc had geleerd, raakten zij bij ons bekend , terwijl zij vooral door onzen meester A. J. Abspoel werden verbeterd en uitgebreid. De beste trekkers in onze zaal .gekweekt, zijn geweest de H.H. Pels Bijeken, Meemeling, Strater en J. Ph.Verloren.

1) Anleitunff zu d. Fecktüb. in der kön. preues. Cavall. von J. Segers, p. 9 en Fecht-methode eigens/ar die CavalL von C. Ballassa, k.k. Major, p. 12.

2) Het Convers. Lexicon, 5e afl. p, 772 zegt verkeerdelijk dat het oudste duitache werk is nMeyer's Besckreibung , u. s. w. 16/0.” Ik zelf bezit : sein neu künstlicA Fechtöuch durch Sebustian Heusler, Kriegsitiunn «. Freifechter t« Nurnberg, 1615.”