is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1856, 1856

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

keer met blijde verwachting uit. Vooral in Olympia zal die met vreugde gevierd worden 1).

Ik meen thans deze vlugtige schets te mogen besluiten. Zoo onpartijdig mogelijk en naar mijn beste weten heb ik de zaken besproken. Fouten, hoop ik, dat die ze vindt zal verbeteren. Hij bedenke echter dat de ijsbreker ook in deze ’t zwaarste werk te verrigten heeft. Sommige zaken heb ik opzettelijk kortheids-halve niet behandeld. Zoo achtte ik ’t onnoodig mij te verdiepen in ’t onderwerp der pistool-oefeuingen (in den tuin van Flink in de Maliebaan), die èn op zich-zelf niet behooren tot den werkkring van een scherm- en gymnastie-gezelschap, èii jaren lang de finantiën van O. hebben gedrukt. Die ’t der moeite waard acht, zal uit de stukken en brieven in ’t archief genoeg er over kunnen vinden, ’t Is een zwarte wolk van Olympia’s verleden, een dier waarschuwende voorbeelden om niet i> te veel hooi op de vork te nemen, of zoo als de Latijnen het zeiden ,» ne sutor ultra crepidam.” Olympia moet blijven wat het is. Zijn kring van werkzaamheid is voldoende groot. Late er naast, gelijk thans, een buks-, een pistool-, een wandelgezelschap bestaan, men overlade niet de commissarissen met meer zorgen dan zij nu reeds dragen. Men poge niet het beginsel van centralisatie ook hier door te

l) Teu bewijze hoe, zelfs te midden van den strijd, de verdiensten ook van anders! gezinden werden erkend, strekke, dat daags na de «afacheiding» een voorstel gedaan ■ ■werd om de bij die gelegenheid afgetreden commissarissen J. Ph. Verloren en J. W. 'AI. ScUorer tot eereleden te benoemen. Toen om ’t geringe aantal tegenwoordige leden niet in stemming gebragt, werd het voorstel 12 Nov. 1555 op nieuw ter tafel ■gebragt en met meer dan 3/4 der uitgebragte stoiumen aangenomen.

9*