is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De wetenschap slaat steeds haar vlerken breeder uit,

DoorNewtons wet bestuurd, door Volta’s zuil geschraagd;

Al verder deinst haar grens ; onmeetlijk wordt haar buit;

Zij zegeviert in eiken kampstrijd dien zij waagt.

Maar eindloos hooger ligt het einddoel dat haar wacht

Slechts in der eeuwen loop ontwikkelt zij haar kracht.

Van Humboldt, rijk genie, verheven groote geest!

Met eerbied staren wij op ’t werk, door u gewrocht.

Uw heerlijk leven hier is niet vergeefsch geweest;

Onwelkbaar is de krans , dien gij uzelven vlocht.

O koning onzer eeuw op ’t allerschoonst gebied,

Wat gij der menschheid schenkt, verliest zij eeuwig niet!

14 Sept. 1857.

J. E. D.