is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gestipt, meisjes op die school : in hoeverre dit goed of af te keuren was, laat ik daar; wij vonden het natuurlijk prettig en elk meisje had haar ridder.

Ik had vele vrienden en vriendinnen gemaakt op die school en het duurde niet lang of ik werd verliefd op een alleraardigst meisje, wel zes jaar ouder dan ik (even als David Copperfield op »the lady in blue”), die al spoedig plaats maakte voor eene andere, die wel mijne moeder kon geweest zijn. En eer ’t jaar verloopen was, had zich mijne verliefdheid bij niet minder dan een dozijn bepaald, die mij, elk op hare beurt, des Zondags voor hare deur zagen voorbij wandelen, in mijn Zondagspakje, levery inch in love.” En zoo vervloog mijn eerste schooltijd, afgewisseld door kindervreugd en kindcr-droefheid. Van het standpunt, waarop ik thans sta, beschouwd, moet ik bekennen dat ik toen gelukkig zeer gelukkig was, alhoewel ik mij destijds beschouwde als de ongelukkigste aller creaturen.

Al mijne luehtkasteelen, in dien zaligen tijd opgetrokken , liggen thans in puin bedolven, al mijne illusies zijn verdwenen, al de bloemen mijner onschuld verwelkt, ontbladerd, maar de herinnering aan ’t verleden zal mij steeds aangenaam steeds dierbaar zijn.

Op de wieken mijner verbeelding snel ik een achttiental jaten terug, en doorwandel andermaal dien bloemtuin van mijn kinder-leeftijd, en verzamel er een ruiker, die nog lang zijne geuren voor mij zal behouden.

Gedurende dit achttien-tal jaren heb ik vele metaraor