is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1858, 1858

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

’t (31-hun beviel en ze te eten hadden, om dan weer verder te trekken, of in ’t maatschappelijk leven te verdwijnen, al naarmate de omstandigheden zulks medebragten.

Van dit leven vindt men eene aanschouwelijke beschrijving in de autobiographie van Thom. Platter, die ’t geruimen tijd zelf heeft geleid *).

De ouderen dezer scholieren noemden zich bacchanten : en meestal hadden ze eenige jongeren bij zich, die ze schutters noemden. Die schutters moesten hen niet alleen bedienen, maar ook voor den kost zorgen; ze moesten daartoe stelen, bedriegen of bedelen, en daar nu een in zulke zaken ervaren schutter, vooral als ze voor goedhartige monschen een innemend uiterlijk hadden, voor den bacchant van groot belang was, spreekt het van zelve, dat ze uit zulk een slavernij niet ligt loskwamen. Ook Platter had het ongeluk door zijn bacchant zoo te woideu vastgehouden, dat vele pogingen om zich te bevrijden hem mislukten. Daarbij kwam dan nog, dat al gelukte soms zulk een poging om den bacchant te ontvlugten, en op eene of andere school een onderkomen te vinden, de vroegere meester meestal middel vond, den vlugteling weer op ’t spoor te komen, en te noodzaken ’t vroeger leven weer te beginnen. Welk een invloed dit op de zeden moest hebben, is ligt te begrijpen.

Nu werden al deze scholieren, met degenen die aan gymnasiën enz. zich voor de akademie voorbereidden,

•I Thoraa. natter undPelix Pialtcr. Zwei AutoWoïrapWen. Ein Beitrag t,.r Sitteng?»cliichte des 16. JahrhunJcrts, voa D. A, f .'chtcr. Jaael IS4O.