is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1861, 1861

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE A.

jREGLEMENr VAN ORDE VOOR DE REUNIE VAN 1854—1858

Aanqenomex den 14. Maart 1860.

Art. 1. Aan de Eéunie kunnen deelnemen zij, dié tusschen 1 September 1854 en 1 September 1859 door den Senatus Veteranorum zijn opgenomen in het TJtrechtsche Studenten-corps.

Art. 2. De Reunie zal plaats hebben te Utrecht bij de feestviering van het lustrum van 1861 en van alle volgende lustra.

Art. 3. De Secretaris der Commissie zal in Rebruarij voor elke lustrum-viering eenige malen in de meest gelezene dagbladen eene oproeping doen plaatsen van hen die vallen in de termen van Art 1. en genegen mogten zijn aan de Eéunie deel te nemen , met uitnoodiging, om hun verlangen daartoe vóór den len April door franco-brieven aan een der Commissarissen te kennen te geven.

Art. 4 Hiertoe zullen de namen van alle leden der Commissie, met vermelding van hunne Qualiteiten en woonplaats, onder bovengenoemde oproeping geplaatst worden.

Art, 5. De Commissarissen zullen vóór den sea April, aan den Secretaris opgaven doen van de namen ,van hen, die zich bij hen aangegeven hebben.