is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

namen, waarop de hoorders vooral op het college over Natuurlijke Oodgeleerdheid onthaald worden, wel veel tot hun heil zoude bijdragen.

Prof. TER HAAR stelde dit jaar zijne leerlingen weder in de gelegenheid tot het bijwonen van een college over Oratoria, waarvoor zij hem dankbaar zijn.

Ook in deze faculteit leed onze Hoogeschool een verlies door het overlijden van Prof tinke. Nog kort te voren mogt ZHG. het voorregt genieten van de 25“" jaardag van zijn professoraat te vieren, bij welke gelegenheid ZHG. door eene commissie uit zijne leerlingen gecomplimenteerd, en namens dezen een geschenk tot aandenken en bewijs van achting aangeboden werd. In plaats van hier uit te wijden over ’s mans leven en werken, verwijzen wij den belangstellenden lezer liever naar de biographie, ons heuschelijk verstrekt door prof. ter haar (Bijl. E). Tot opvolger van den Hoogl. vinke werd in October 11. Dr. J. j. van oosTERZEE, predikant te Rotterdam . benoemd. Wij deelen het verlangen, onlangs door anderen geuit, dat deze bij het aanvaarden zijner nieuwe betrekking, moge beginnen met een nadere toelichting van zijn tegenwoordig standpunt.

Ge Juridische faculteit kenmerkte zich , even als vroeger, over het algemeen door degelijke colleges.