is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zijne voorliefde voor de studie der natuurkundige wetenschappen vond rijkelijk voedsel in het degelijk onderwijs van den beroemden J. a. üilkens , den geleerden J. BAAB.T DE LA FAILLE en den ijverigen Th. VAN swiNDEREN, met wie hij gedurende zijnen geheelen akademie-tijd in vriendschappelijke aanraking gebleven is.

Dat zijne ijverige beoefening der schei- dier- en plantkunde geheel en al uit zijne voorliefde voor natuurstudie voortvloeide en door hem alleen als ter algemeene ontwikkeling noodzakelijk werd beschouwd, wordt ons duidelijk, doordat hij, twee jaren later, nog geene keuze gedaan had tusschen de studie in de regten en die der geneeskunde, terwijl de omvang der kennis, die de ijverig studerende jongeling aan de Akademie heeft verkregen, in regtstreeksche verhouding moet gestaan hebben tot den langen studie-tijd van acht jaren. Spoedig gaf hij dan ook een bewijs van de grondigheid zijner studie der voorbereidende vakken in de met goud bekroonde beantwoording der prijsvraag, na ons vernieuwd volksbestaan het eerst uitgeschreven

Zijne studiën in de geneeskunde volbragt hij onder de Hoogleeraren p. driessen, g. bakker, l. e. stratingh en E. N. THOMASSEN a TüESSiNK, wier namen alleen voldoende zijn, om de degelijkheid van het onderwijs in de verschillende vakken der geneeskunde aan te toonen; hunne getuigschriften bewijzen, dat hij daarvan een voortreffelijk gebruik gemaakt heeft, terwijl eene, andermaal met goud bekroonde, beanlwoor-

mede door den dood ontviel. Bij zijn overlijden liet hij uit beide huwelijken zeven kinderen na.

1) Responsio ad quaestionem; <iuae suat emolumenta praeci'- pua, quae ex caXorico latente seu ligato aëris et aquae ad oeconomiam animalem redundant.