is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na een driejarig verblijf te Amsterdam werd het Athenaeum Rlustre door hem met üirecht's Hoogeschool verwisseld, en het behoeft naauwelijks gezegd of herinnerd te worden, met welk eene liefde hij hoezeer ook het onderwijs van van gordt en den ouderen royaards waarderende, zich inzonderheid aan den beroemden HERINGA aansloot, en welk eene onderscheiding deze hem, als een’ zijner beste en meestgeliefde discipelen waardig keurde. Maar ook van hedsde’s fijnen en scherpen blik ontging vinke’s voorbeeldige aanleg niet. Zelfs zocht deze geleerde den begaafden jongeling voor de onverdeelde beoefening der wijsbegeerte te winnen, maar ook het vooruitzigt der glansrijke bevordering, welke hem daarbij in de toekomst werd voorgespiegeld , was niet in staat hem tot dezen overgang van studiën te bewegen. Terwijl men van sommige Vaderlandsche geleerden zeggen kan, dat zij als jongelingen nog naauwelijks deden vermoeden , wie zij eenmaal als mannen zouden worden, komt aan vinke, volgens de eenparige getuigenis zijner Akademie-vrienden, de lofspraak toe, dat hij van het begin tot het einde zijner studiejaren. niet enkel in noeste vlijt en werkzaamheid, maar ook in vlugheid van bevatting, in juistheid en helderheid van oordeel, in degelijkheid en grondigheid der door hem verworvene kennis, als een der meestbelovende studenten boven de meesten zijner tijdgenooten heeft uitgeblonken

Én die lofspraak ontleent eene te hoogere waarde aan de zwakheid zijns ligchaams, aan den wankelenden staat zijner gedurig bedreigde en aangevochten gezondheid , waarmede hij toen reeds had te kampen. Met aandoening herinner ik mij in deze oogenblikken, wat VINKE zelf, met dankzegging aan den God zijns levens , die hem boven en tegen alle verwachting, reeds zóó lang gespaard en bekrachtigd had, gaarne plagt te verhalen: hoe een der meestberoemde Medici binnen deze stad toen hij dezen met beklemde en hijgende