is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan op te hangen geen wonder, ik koos het laatste. Was een van mijn voorouders ook uit W'estphalen afkomstig ? lk laat dit in ’t midden. Genoech zij het den lezer te vernemen , dat ik mij naar mijn bed begaf, een strop van mijn laken maakte en oogen toe, christelyke lezer mijzelven ophing. SU venia verbo!

111. HOOFDSTUK.

Waarin op philanthropieucJi standpunt bewezen wordt, dat de doodstraf aan de galg te verkiezen is boven cellulaire gevangenis. Een wenh voor juristen.

Allen personen, die het voornemen koesteren mochten zich zelven van ’t leven te berooven, raad ik in gemoede aan dat allerdolste besluit flink weg te volvoeren, om uit dit anrdsche jammerdal te geraken.

Evenwel is de weg, dien ik ben ingeslagen, zeker wel een der aangenaamste, welke aangeprezen kan worden. Hoe spoedig is men als een tweede .... (hier vuile men den naam van een beroemd ophangeling aan) aan de kram der eeuwichheid vast gehecht! Men behoeft zich bovendien over geen dralen ongerust te maken de strop gaat van zelf dicht. En dan o weelde ! gevoelt gij of laat ik liever over mijzelven spreken gevoelde ik volop ’t genot van zulk een uiteinde. Eerst een beetje angst, dan allerpleizierichste