is toegevoegd aan je favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1863, 1863

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 14. De Eedactie is verpligt de opgaven en officiële stukken die haar van wege den Senatus Veteranorum ter plaatsing worden toegezonden, in den Almanak op te nemen.

Art. 18. Overigens is alleen de Eedactie bevoegd , om te oordeelen, wat wel en wat niet in den Almanak moet worden geplaatst.

Art. 16. De Redactie besluit over alle zaken bij meerderheid van stemmen. Bij herhaalde staking van stemmen wordt de zaak gerekend te zijn verworpen.

Art. 17. De Redactie gaat jaarlijks met den uitgever , dien zij het geschikst oordeelt, een contract aan tot de uitgave van den Almanak.

Art. 18. De Almanak wordt uitgegeven geheel voor rekening van den uitgever. De Redactie bedingt van den uitgever voor het regt der uitgave een honorarium, ’t welk dient ter bestrijding van kosten voor presentexemplaren en andere voorkomende uitgaven.

Art. 19. De Redactie behartigt bij het contract de belangen der Inteekenaren

Art, 20. Het is der Redactie vergund bij het contract voor ieder der vijf Redacteuren te bedingen drie exemplaren van den Almanak, waarvan een prachtexemplaar , benevens drie afzonderlijke afdrukken van platen en portretten, 4Ï6 in den Almanak mogten voorkomen.

Art. 21. leder inzender van opgenomen stukken ontvangt een present-exemplaar van den Almanak voor dat jaar.

Tot de inzenders van stukken wordt ook gerekend de schrijver van het verslag.

Art. 22. De inzender van een opgenomen plaat ontvangt, behalve het exemplaar van den Almanak, nog vijf afzonderlijke exemplaren van de plaat.

Art. 28 Verder zendt de Eedactie present-exemplaren aan die personen en commissiën, aan wie zij meent, dat zulks behoorlijk is.