is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1866, 1866

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Studenten-Corps ter teekening leggen op de Studenten-Soeiefceit en op de Bibliotheek, waarop zij, die deelnemers wenschen te worden aan de te houden feesten, zich verbinden te betalen de som van ƒ 12. Na primo Maart teekenende, zal die som tot ƒls verhoogd worden. Zoo iemand op 1 Junij 1866 zijne gelden niet betaald heeft, wordt hij van de deelneming aan de feesten uitgesloten.

Art. 3. Tevens zal het Comité lijsten leggen, waarop voor vrijwillige bijdragen voor de feesten kan worden geteekend.

Art. 4. Na behoorlijke begroeting te hebben opgemaakt, van de beschikbare gelden, zal het Comité een Concept-programma der te houden feesten bij den Senaat inzenden, die het aan het Ftrechtsche Studenten-Corps ter goedkeuring zal voorstellen. In dit programma moet vermeld zijn een gecostumeerde optogt of maskarade, zoo deze althans gehouden wordt. Ook de tijd der feestweek moet door het Corps op voorstel van het Comité worden vastgesteld.

Art. 5. Na goedkeuring van het programma, blijft de verdere regeling der feesten opgedragen aan het Comité, met uitsluiting van de maskerade, waarvan de regeling is toevertrouwd aan de Commissie der maskerade. Het Comité kan alzoo overeenkomsten aangaan waar en met wie het zulks noodig oordeelt tot daarstelling der feesten. Het kan alles aanwenden wat het tot opluistering dier feesten noodig acht, onder verpligting van met zijne uitgaven het bedrag