is toegevoegd aan uw favorieten.

Utrechtsche studenten almanak voor ..., 1867, 1867

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•gestalte «Geboren uit het slib van den Ganges” zich ook in ons vaderland vertoonde, en al onze plannen in duigen deed vallen. Het beleefde verzoek der Regering was voorzeker niet noodig om ons te overtuigen dat de strijd tegen de cholera vruchteloos zou worden gevoerd. De feesten werden uitgesteld en ieder zag met angstige spanning den vreesselijken zomer te gemoet.

Wél was hij, en vooral in onze stad vreesselijk. Geen onzer, die de vacantie-maanden in Utrecht doorhi agt, en vooral niet zij, die als leden der choleracommissie of als aanstaande geneesheeren de ellende in al hare naaktheid zagen, zullen het immer vergeten hoe de doodelijke ziekte woedde en hoe geen kunst, geen wetenschap tegen haar was opgewassen. Ook een onzer academiehroeders de heer J. I. VAN SCHAICK, theologisch student, nog slechts weinige maanden lid van het studenten-corps, viel als haar slagtoffer, innig beweend door zijne grootouders, diep betreurd door zijne vrienden, wien het niet vergund was zijn stoffelijk overschot naar de laatste rustplaats te geleiden, maar die zijne nagedachtenis steeds in eere zullen houden.

Weinige dagen later vernamen wij het bericht van het overlijden van den heer a. w. holstegen. De Academie verloor in hem een ijverig pedel, zijne vrouw een trouw echtgenoot, zijne kinderen een liefhebbend vader. De betrekking, door hem steeds met nauwgezetheid waargenomen wordt nu vervuld door den heer de kruijff, hoekverkooper alhier.