Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Twee Utrechtsche jongens, Cornclis en Alex Deetman, beiden ongeveer 12 jaar oud, houden er van, in hun vrijen tijd te knutselen, en zoo langzamerhand hebben ze een groote vaardigheid verkregen, zoodat ze keurig werk tot stand brengen. Zoo hebben zij een jaar geleden een vliegtuigfabriek opgericht, die zich in een grooten bloei mag verheugen: reeds tal van miniatuur-Fokkers zijn door de jongelui ontworpen, en hun producten mogen gezien worden. Men ziet hierboven links de twee „fabrieksdirecteuren aan het werk. Rechts: Een Domier Wall vliegboot, het nieuwste product van de Utrechtsche vliegtuigenfabriek, vervaardigd door de beide ~directeuren”, Cornelis en Alex Deetman. Deze twee jongens verdienen een pluim voor hun kranig werk, dat aan menigeen ten voorbeeld mag worden gesteld.

UTRECHTSCH GEMENGD NIEUWS

Het echtpaar C. van der Groep-Ruizendaal te Spakenburg heeft op 10 Juni het gouden huwelijksfeest herdacht. Wij wenschen het bruidspaar, dat er in elk opzicht nog wezen mag, van harte geluk, en hopen dat het nog eens in goede gezondheid het diamanten feest mag vieren.

De heer A. C. de Baar, oberkellner van hotel Willems te Utrecht, heeft de vorige week zijn 35-jarig jubileum herdacht, bij de huldiging door den heer Willems namen wij dit plaatje, waarop men rechts den jubilaris ziet. De heer de Baar is voor de meeste Utrechteneuen geen onbekende, en hij heeft dan ook heel wat gelukwenschen in ontvangst mogen nemen. Ook onzerzijds van harte gefeliciteerd! Links: Twee weeskinderen onder de biggetjes bleken de zuigflesch niet te versmaden. Gulzig schrokken ze den inhoud naar binnen, en ze houden niet op, voor het laatste droppeltje er uit is. Een aardig plaatje, dat wij in de omgeving van Utrecht matikten. Hieronder: Voor zijn aêirdig huiske, te midden van de bosschen te Maarsbergen kiekten wrij den heer Blauwendraad, die binnenkort honderd jaar hoopt te worden. Het eeuwfeest zal voor dezen krassen ingezetene zeker niet ongemerkt voorbij gaan, want hij is tot ver in den omgeving algemeen gezien en geacht. Ook wij wenschen hem bij voOTbaat van harte geluk.

Professor Went heeft wegens het bereiken van den leeftijdsgrens afscheid genomen als hoogleeraar in de plantkunde aan de rijksuniversiteit te Utrecht. Zijn leerlingen boden hem een fraaie plaquette aan. Men ziet hier den ' sor en mevrouw Went onder de plaquette, tegenover den prof. zijn eerste assis- i tente mej. dr. C. J. Gorter, geheel links mej. prof. Joh. Westerdijk.

De opgravingen op het Domplein te Utrecht, onder leiding vem Prof. Vollgraff, zijn hervat. -Men is thans bezig aan den voet van den toren, waar eveneens sporen zijn gevonden van de Romeinsche nederzetting, die hier eens geweest moet zijn. Op ons plaatje kan men ze duidelijk zien: onder meer ontwaart men het koepelvormig dak van een waterput. Het is al heel wat eeuwen geleden, dat die voor het laatst dorstige kelen heeft gelaafd.

In Geldermalsen is de kersenpluk alweer begonnen; onze fotograaf snapte n 1 tweetal dat zich de sappige vruchten blijkbaar goed liet smaken!

Donderdagnacht reed een student uit den Haag afkomstig met zijn auto door den overweg van de Burg. Reigerstraat te Utrecht. Hij had de tegenwoordigheid van geest er uit te springen, terwijl zijn auto door de sneltrein uit Amsterdam vermorzeld werd. Het overschot van de luxe wagen.

! Het nieuwe gymnasium aan de Barchman Wuytiers-I laan te Amerfoort, dat men in September a.s. denkt te openen, begint, zooals deze foto U laat zien, reeds aardig op te schieten.

„Naar bed, naar bed," had Klaas Vaak al geroepen, maar ons blad was juist bezorgd, en daturom mocht dit aardig drietal nog even beneden blijven, om de plaatjes te bekijken! Toen kwam heel stilletjes een fotograaf er bij, en voor ze het wisten, waren ze zelf geknipt

Rechts: Maeirsbergen telt binnenkort een hondedjarige onder haar inwoners, namelijk den heer R. Blauwendraad, die op 23 Juni dezen cerbiedwaardigen leeftijd hoopt te bereiken. De heer Blauwendraad is zeldzaam kras, hij werkt nog eiken dag in den tuin alsof hij een jonge kerel van twintig was, en het gaat hem best af. Zooals men ziet, heeft hij pleizier in het werk.

** 'j Utrechtsche dorpen altijd een gebeurtenis van gewicht. Met argusoog spieden dan de deszaki>n naar den tTOstand van sloot en schoeiïng, en wee den eigenaar of pachter, die in het afgeloopen jaar deze verwaarloosd heeft! Ook de jeugd kijkt vol belangstelling toe; die houdt wel van zoon verzetje. Wij namen dit plaatje te Neerlangbroek.

Het grootsche bouwwerk aan de Daan Fockemalaan te Amerfoort, de Stichting Onze Lieve Vrouw ter Eem, is thans zoo ver gevorderd, dat men goed kan zien, welk een omvang dit bouwwerk van ruim een millioen heeft.

Sluiten