Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kon haar hoofd niet meer draaien

Gemarteld door spierpijn

Een ons hulp is meer waard dan een ton medelijden. Dat was het ook voor deze vrouw. ledereen beklaagde haar. Maar één gaf haar een raad. die hielp. Na deze goede raadgeving was zij niet langer het voorwerp van medelijden. Zij schrijft; Ik leed aan spierrheumatiek in den nek het was een marteling. Mijn hoofd kon ik niet meer omdraaien. ledereen had medelijden met mij. Toen was er iemand, die me raadde Kruschen Salts te probeeren. wat ik deed. En in zes maanden was ik een andere vrouw. Als ik nu maar het minste vleugje van rheu'matiek voel. neem ik direct een dosis van Uw wonderlijke Kruschen Salts en het verdwijnt. Na alles, wat ik ondervonden heb zal ik nooit nalaten ook anderen Kruschen Salts aan te raden.” Mevr. S.

Het zijn de opeengehoopte afvalstoffen in het lichaam, die de ondragelijke pijnen doen ontstaan. Kruschen Salts nu spoort nieren en ingewanden aan tot de gezonde, geregelde werking en het gevolg is dat de schadelijke afvalstoffen op volkomen natuurlijke wijze uit het lichaam verwijderd worden. Wanneer U zich dus houdt aan de ..Kleine dagelijksche dosis”, zult u inwendig schoon zijn en blijven, en in een gezond, frisch en ..schoon” gehouden lichaam is geen plaats voor het ontstaan van rheumatiek. Kruschen Salts is uitsluitend verkrijgbaar bij alle apothekers en drogisten a f 0.90 en f 1.60 per flacon. Stralende gezondheid voor één cent per dag.

OPLOSSING VAN ONZE REBUS UIT HET BLAD VAN 26 MEI 1933

De oplossing was: Sinds 28 April is de bijlage van ons geïllustreerd weekblad Elck Wat Wils met de helft uitgebreid, dus van 16 op 24 bladzijden gebracht. Het aantal inzendingen was deze keer weer eens groot, en overtrof geheel die der vorige prijsvraag. Bij loting vielen de prijzen ten deel aan de hieronder

vermelde prijswinnaars. Complete WECK-INSTALLATIE, Mej. G. M. van Nimwegen. Veldstraat 12 te Amersfoort. Theeservies. ]. Valkenburg. Handelskade te Vreeswijk. Koperen bloempot. Ph. Andriessen. Verlengde Dalweg 30. Baarn. Fraaie bloemenvaas. Mej. D. Honders. Schoolplein 62. Lienden bij Tiel. Fruitschaal, J. H. Camu. Hoenderstraat 30. Utrecht. Zilveren horloge. J. G. Puttenstein. Amandelstraat 25. Utrecht. Nikkelen horloge. K. F. Borgers. Bleekstraat 1. Utrecht. Nikkelen horloge. H. van Laar. Meloenstraat 1. Utrecht. Tabakspot. Jacob Groot. Grutterstraat 823. Loenen aan de Vecht. Pijpenrek. H. G. V. d. Broek. Hoogland (U). Bloemenhanger. Mej. A. L. Smorenburg. Vleutenscheweg 262 bis. Utrecht. Schoorsteenlooper. Gorrie en Ditje Fmelaar. Kroostweg 53. Zeist. Theemuts. Mej. G. v. d. Zeijden. Surinamcstraat 42bis. Utrecht. Portemonnaie. A. v. d. Beek. Liendertscheweg DB5 te Hoogland. Tabakspijp. A. A. Swanink. Komeetstraat 35. Utrecht. Sigarenpijp. }. Jansen. Beukstraat 41. Utrecht. Sigarettenpijpje. A. Kuit de Haas. Nieuwstraat 78. De Bilt. Zakmes. W. de Jong. Raadhuisstraat 6. Maarsen. Zakschaartje. K. Bakker. Molenstraat B. 107. Loenen aan de Vecht. (Gld.) Flacon eau de cologne. J. D. Ingen. Café Torenzicht. Waterstraat Lienden. Verder ontvangen de inzenders van 21 t.m. 25 een vulpen, en van 26 t.m. 30 een doos sigaretten van 50 stuks.

In 15 maanden vestigden zich 200 gezinnen in het Tuindorp! Pi SITAPSW©iMfIiM@ bouwt regelmatig voort aan het Tuindorp aan de grens van Utrecht en Maartensdijk. Er komen wekelijks woningen gereed a f 520.- per jaar. Solide bouw. Gunstige ligging. Comfortabele inrichting. Uitgebreide electrische installatie, gas en waterleiding met vaste waschtafels. Billijke huur- en koopprijzen. Speciale aanbiedingen voor solide geldbelegging. Nadere inlichtingen t WITTEVROUWENSINGEL 56 te Utrecht. Tel. 12116

Eén cursus te Utrecht Het allergewichtigste In het leven van menschen, die met spraakstoornissen behept zijn, is de bevrijding van hun gebrek en een vlotte perfecte spraak! De ouders hebben rechten, maar ook plichten. De ouders misdoen tegenover hunne kinderen en volwassenen tegenover zich zelf, als zij van deze zekere en afdoende hulp geen gebruik maken. STOTTEREN Spreekangst enz. vergiftigen al vroeg de jeugd van het kind en bedreigen zijn latere toekomst. Ouders, die werkelijk van hunne kinderen houden, en volwassenen, die in het leven vooruit willen komen, vinden wis en zeker baat door deelname aan den „DEMOSTHENES”-CURSUS te Utrecht, Slationssiraal 4. Aanmelding eiken werkdag van 10—1 en 4—7 uur. 's Zondags van 10^—1 uur. De inschrijving wordt gesloten op 9 juli a.s. aanmelding ooodzakelqk. Geen apparaat. Privélessen overdag cn ook des avonds. Geen werkverzuim. Afdoende hulp op eiken leeftijd. ledere leerling wordt afzonderlijk onderwezen. Zie hier eenige attesten: .... Na een cursus van 3 weken bij het ~Demosthenes"'lnstttuut had de jongen zijn angst tot spreken verloren en kon hij lezen en spreken, als had hij nooit een spraakgebrek gehad. W. F. VRUGT, Heerlen. .... De eerste dag van den cursus hielp al, en na twee weken was mijn zoon van z'n kwaal volkomen bevrijd. Wed. DEN BROK. Nijmegen. Ondergeteekende. oud 45 jaar. verklaart dat hij sinds 14 dagen den

cursus heeft gevolgd van „Denjosthenes”. omdat hij sinds zijn hinderjaren een ernstig spraakgebrek had. Heden aan het slot van den cursus heb ik het genoegen te kunnen zeggen dat ik in staat ben geheel normaal te spreken. Hiermede betuig ik het „Dcmosthenes»’'-Instituut mijn grooten dank voor deze lessen cn kan ze aan een ieder aanbevelen. W. VAN VEEN. Arnhem.

Voor de Bloemperken Red. coIL 5 Begoniaplanten voor potten. 50 Struisvederastera, 50 5O Afrikaantjes, 50 bloemen, 50 Chrysanten en 5 Stek' dahlia's voor slechts f 2.<-' P. WALRAVEN – Hillegom Stationsweg > Postgiro 36867 Gelden verkrijgbaar voor tijdelijke financleele moeilijk' heden, voor bedrijf, overname zaken, voorschot op goederen, privé' doeleinden enz. Kantooruren 9—B. Zaterdags tot 2 uur. ~HET STICHT” Obrechtstraat 308 Tel. 13317

NAAR W. BAATEN VOOR WOL, SAJET. KOUSEN EN SOKKEN Utrecht, Oudegracht 276 b.d. Smeebrus Aatibreien van voeten en ma.»twerk ia cigeo Machio.3le Brcierij

BREUKLIJDERS

Dit is C. H. SCHv>LTë, die. na 22 jaar breuklijder te zijn geweest zichzelf en duizenden anderen van breuklijden bevrijdde door zijn nieuwe uitvindtog van het PATENT LUCHTAFPARAAT. Duizenden dankbetuigingco. Vraagt kosteloos om het boek nel afbeeldingen en prijzen.

C. H. SCHOLTE Aert V. Ncsstraat 105 a, Rottcrdaa

Waarschuwing. Laat U niets anders opdringen, want even goed of beter bestaat er niet.

W. A. BIRKHOFF Maliesfraat 21-23 – UTRECHT – Telefoon 11609 VASTE WASCHTAFELS vanaf f 22.50 Lood' en Zinkwerken ' Sanitaire Installaties

De brood- en banketbakkerij der firma Schat te Utrecht bestond de vorige week tien jaar, en naar aanleiding van dit feit bood de directie aan het personeel een autotocht aan. Een surprise, die door de werknemers bijzonder op prijs werd gesteld.

Vorige week reed te Maarn een personen-auto van den heer K. te Maarn tegen een paal der A.N.W.B. De auto werd totaal vernield, de bestuurder bekwam geen letsel. In den cirkel: Voor bet front van den troep is de vorige week de zilveren medaille voor 24 jaar trouwen dienst uitgereikt aan den sergeant H. V. d. Kreeft, van bet regiment genietroepen te Lltrecbt. Overste Becklng spelde den jubilaris bet eere-metaal op de borst.

De honderdjarige Bart Blauwendraad te Maarn van wien wij in ons vorig nummer al een plaatje brachten heeft de vorige week zijn eeuwfeest onder tallooze blijken van belangstelling gevierd. Zoo ontving hij onder meer een telegram van gelukwensch van den minister-president, dr. Colijn, terwijl de burgemeester van Maarn, de heer Everwijn Lange, persoonlijk kwam feliciteeren, en den jubilaris namens een comité een enveloppe met inhoud overhandigde. In den namiddag bracht het fanfarecorps Astra hem een serenade. Wij vereeuwigden den honderdjarige te midden zijner familie.

CINDELIJK dan kunt U zich onidoen *“ van alle ontsierende overtollige haren op nek, beenen en armen. Het ideale ontharingsmiddel is gevonden: het is Eau Taky! Het scheermes dat de haren zelfs nog dikker deed terugkeeren en de huid irriteerde heeft voor altijd afgedaan. Alle onsmakelijke en moeilijk te gebruiken crèmes, die dikwijls zeer onsmakelijk rieken en niet geheel ongevaarlijk bleken, hebben eveneens hun onbruikbaarheid getoond. Met Eau Taky alle voordeelen : RADICAAL. – De haartjes zijn tol in de wortel verdwenen.

SNELLE WERKING. – In minder dan drie minuien hebt gij resultaat, zoodat ge ze kunt zien verdwijnen. GOEDKOOP. – Met de kleinste hoeveelheid bestrijkt gij de grootste oppervlakte, en verdwijnen de dikste en het meest in het oog loopende horen. SCHOONHEID DER HUID. – Bij gebruik van Eau Taky onthaart gij U, zonder achterlating van roode plekken, en zonder eenige onaangename geui'. Probeert Eau Taky. Verkrijgbaar in alle goede zaken a Fl. 0,90 de gewone flacon en Fl. 1.25 de flacon met opplicator. Kuypers & Co. jnjil Prinsengracht 983

Examen gedaan en niet geslaagd Kennis voldoende, maar te nerveus geweest. Waarom niet tijdig Mijnhardt's Zenuwtabletten gebruikt? Hierdoor blijft men kalm en helder van geest. Ze zijn verkrijgbaar bij Apoth. en Drogisten in kokers van 75 cetit.

Reclame vergroot Uw omzet.

I OOK U KUNNEN WIJ HELPEN! LI vindt in ons prospectus opleidingen iroor ieder doel, ieder beroep, ieder examen, o.a. Politiediploma, Herhalingsonderwijs, V ervolgonderwijs, M.U.L.0., Onderwijzer, |M>' Teclinische examens, enz. Vraag gratis prospectus No. 52. proeflessen en inllcbtlngen. VenacU voorad uw vóóropleiding. WETENSCHAPPELIJK NIEUWS N.V. I-EHEGRACHT 30 AMSTERDAM C.

Aardbeien i Nu kunt U „aan de smul" gaan! Aardbeien op een Verkade’s Beschuit! Dat moet U eens probeeren! Een tractatie! Dat komt, doordat Verkade’s Beschuit zoo fijn van smaak is, zoo lekker bros en daarbij ook zoo voedzaam en lichtverteerbaar! Als Moeder aardbeien koopt, roepen we thuis allemaal tegelijk: „Op Verkade’s Beschuit, Moeder!”

VERKADE’S

ik Un .BROSo«fi y€rkaJe'M Bcéch uit/^kfieien

£l f w

BIJ WIJZE VAN SPREKEN. Automobilist (tot door hem overreden slagersjongen): „Heb je je nog bezeerd?” Slagersjongen (den inhoud van zijn mand bijeenzoekend) : „Ik weet het nog niet; hier zijn m’n lever en m’n ooren, maar waar zijn m’n nieren?”

BOOM'SAAMBEIENZALFBOOMS' < Aambeien > lo' en uitwendige, zoowel bloeden- I 2i de als blinde aambeien worden jjjj krachtig bestreden door M AcmÜHtienzalf BOOM M Het jeuken bedaart spoed i g. 2l' Alleen echt zoo de verpakking is N voor:.en bijstaand fabrieksmerk. – Verkrijgbaar* in Apotheken en Drogiatwinkelskf 0.90 per potje u BOOM'SAAMBEIENZALFBOOM'S .

VERKEERD BEZORGD? „Moeder”, zei kleine Luus, „ze krijgen V£ist ruzie bij de manufacturier om den hoek. Zijn vrouw heeft een dochtertje gekregen en hij had al een paar weken een briefje voor zijn raam staan: „Jongen gevraagd!” GEVRAAGD THUISBREIERSfSTERS) op onze inelroodbreimachiDe Bijverdienste tot f IS.*— per week. Vast werk>contrace voor Uw geheele leven. Personen, die over f 50.— & f 60. kunnen beschikken, gelieve te reflccteeren. Vraagt condities, afd. K. 13. Handelsonderneming „LAMA”. Jekerstraat 13. Tef. 91048, A'dam, Z.

Sluiten