is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1889, 1889

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

omtrent, aen die yoox&eide capelle behorende) die hy van meeni»ge sonde wesen vermoge» het helyeue van {de) Heere» State» van Hollant weder aen te ueerden, en hem in possessie vandyen te hegeue», die Regierders co»formere» hem mittet advys van Yooxseide Raetsheer, als dat sy voor goet aensyen dat die aenueerdinge van possessie geschyede hy prouisie en onuermindert den arme haer recht, indyen namaels dseluen heuonden sullen worden gerechticht te syn.

Die Regierders ordonweren die vande corauenten, mitsgaders die van capittel, alsnoch haer staet te leuere» tegea die naeste policye, volgende voorgaende ordonwantie op pene van vyf en twyntich gulden hy elx die in gebreke es te verbeuren en datelicken te executeren.

Die Regierders resolueren dat die ascentie van scholiere» sal voor dese reyse hlyve» in surcheantie en sal die tegenwoerdige Rectoer en voor haer interesse redelicke recompense geschyede».

Die Regierders resolueren datme» sal scryue» aen sijn den Graue van Oulebnrch om»*e te licewtiere» Arnoldum Oerkampium ten eynde syn E. alhyer sal moege» come» en beproeft te worden tot een predicant omme die gemeente co»tentement te gene».

Policye, den 23 Septerabris, 1594, stylo veteri. Opte Requeste van die van capittele van Sint Joris kerck, die Regierders acceptere» haer presentie aen bij prouisie mits dat sy Requeste beteyckene.

Gesijen die zequeste vande procurator en gemeen co»uetualen van Marienhoeff en van Sint Jan, die Regierders committeren tot een Super-Intendent Lodewyck Jansz, schepen, weluerstaende dat die vande

') 18 Septembris; paedagogum van zyn ExceHewties soen.