is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1892, 1892

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

visie en tot naeder order;) geduldich ongemolestiert laat in sijne bedieninge aldaer, maer daerenboven nu geduricb een jaer lanck ons en onsen Pater met veel schrijvens en andersins seer moeylijck valt, om sigb oock hier te Olst in te dringen, en om onsen gewonelijken Pastoor gants uyt te drijven, niet sonder groot gevoelen en met aanstootelijken vererghernisse van veele, die dese ongerimde manier van handelen in een vremd Priester tegen onsen gewonelijcken Pastoor grootelijck verwonderen. Daerom wij supplianten en onderschreven Oatholijcken van Olst versoecken mits desen met alle schuldige eerbiedinge en respect aan ü Hoogw., dat Sijn Hoogw. naer Sijne vaderlijcke voorsorge dese onredelijcke onderkrnypinge van een vreemd Priester tegen onsen gewonelijcken Pastoor gelieven voor te comen en. te beletten nyt vreese van hinderlijcke scheuringe en andere ontsteltenisse.

Voerders wij getuigen, dat de EB. PP. van de Sociëteit Jesn ons voor desen in alle peryckelen en swarigheden der vervolginge altijd getronwelyck en onberispelijk hebben bijgestaan in dese statie; en dese bedieninge van Missie hebben sij gednrigh en loffelijck achtervolght en bijgewoont sonder oock de minste onderbreeckinge ofte eenige andere reden van verstooringe

(Get.) Henrious van Kbppbl. Gbkard tan Laer tot Honloo. Herm. Penninok tot Bosoamp.

Nobiles Catholici in Olst.

Vraagt n naar den uitslag van dit schrijven, dan luidt ons antwoordt: We vermoeden, dat heer Arend van Baerle op Randen of in den omtrek is gebleven