is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1893, 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verpachtinge der excysen, enz., opte 29®*®“ January.

Die van conuente van Marienhoeff vryheyt van excys naeuolgende haar bryeue».

Die procurator van Sint Jan twaalf vate» en eli van co«ue»tualen vyer vate» excysvry.

Enz.

Mr. Johannes Geaaelius voor hem, syn familie en comerassalen van bynne» gebrouwen byere» excysvrye.

Den conrectoer meester Barnardus van Laer voor hem en synne comwessale« excysvrye.

Policie, den s®“ Februarij, 1599. Die Kegierders omwe te veruallen die laste van stadt hebbe» die van Marienhoeff gestelt en gequotiseert op ses hondert vyftich gulde», die van Sint Agat/4a drie hondert vyftich gulde», die van Sint Jan twee hondert gulde», die van Sinte Agniete en Sinte Barbara elx hondert gulde», die van capittel van Sint Joris kerck mitte vicarissen hondert gulden, welcke 'penningen syluyden op rente sellen moege» nemen, te betalen deen helft bynnen ses weken, dandere helft ses weken daernae.

Alsoe den officier die magistraet te kennen gegeuen heeft dat eenige personen die gesontheyt van Alberto hebbe gedroncken, soe ist dat die van magistraet ordonneren den officier hyerop informatie te nemen.

Die Eegierders ordonneren Hermen van Vanevelt en Peter Willems nyet te gaen op eenige plaetse mit wywater op pene van gestraft te worden volgen«?e tplacaet.

Policie, den 19 Februarij, 1599. Die Regierders van Amersfoert zyn op huyden geaccordeert mitte regierders van tarmen weeshuys alhyer, dat die stadt aen haer neempt die cappel, omme haer proffijt daer