is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1895, 1895

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door intercessie en voorspraeck van goede vrienden de saecke (waerom de moeyte genomen heeft van dese reyse) soodanigh te prepareeren, ten eynde een gunstige audiëntie mochte becomen by den heere marquis du Louvois, van wiens goede wil en genegentbeydt de affaires van de proviutie meest of te wel int geheel dependeerende syn; hadde oock daertoe dese week met alle mogelycken yver en circumspectie gearbeydt ende onder anderen oock geobtineert voorschryvens van den heer Ie Tellier, vader van welgemelten heer marquis in seer krachtige termen versoekende: dat welgedachte heer bisschop op T gunstigste en spoedigste mochte worden geadmitteerd tot de versochte audiëntie.

16715, Maart 14, Parijg.

... .Morgen vermeyne ick wederom uaer het hof te gaen overmits op heden den heer bisschop is vertrocken om ook meteenen syn afscheydt te nemen”....

1673, Maart 25, Parijs.

.... „Den heere bisschop Neerkassei is gisteren vertrocken, syn wegh nemende over Brussel op Utrecht.”

1673, Februari 24, St. Germain.

Neerkassei aan de Staten van Utrecht.

Edele mogende Heeren.

Mijn Heeren.

Om de gewenste ontlasting van Ued. mog. provincie met meerder seekerheyt te bevoorderen en Ued. mog. Christelijck oogmerck aan te treffen, heb voor al eer den marquis de Louvoy te spreken, sijns excell. vader