is toegevoegd aan uw favorieten.

Archief voor de geschiedenis van het Aartsbisdom Utrecht; bijdragen, 1896, 1896

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden.” Ounretorff deelde hem mede dat bij reeds naar Leuven aan zekeren Mr. Adriaen, een minderbroeder, bad geschreven en zoodra bij antwoord ontving den Eaad daarmede in kennis zou stellen ’). Men besloot dan bet antwoord van Leuven af te wachten en, zoo dit ongunstig uitviel, eene poging te wagen bij Mr. Joban van Hattem, licentiaat in de beide Rechten, die zich in Frankrijk bevond bij den bisschep van Poitiers; „middelertijt (zou men) mit joffer van Endoven spreken ende die gelegentbeit van Joban van Hattem onderfragen, oft bij oick catbolyk gebleven” (was).

Den 4. November trad men met van Hattem in onderbandeling. Joffer Lubbe van Endoven, weduwe van Herman Cruse , bad den raad, op diens verzoek om inlichtingen betreffende Mr. Joban van Hattem, geantwoord: „dat men wel vastelijck vertrouwen moegen, dat bij in die Oatboliscbe religion steets gebleven ende dieselvige gantslick toegedaen were, in meninge sicb tot priesterlicken staete toe begeven, verboepende dat men hem tot anneminge der voers. cure well sall kunnen bewegen.” Men schreef dan aan van Hattem, dat de laad onder goedkeuring van den scholaster besloten bad, hem, zoo bij daartoe genegen mocht zijn, met de pastorie van Kampen te begiftigen. Uit den brief®) blijkt, dat men zich veel van zijne bekwaamheden en ijver voorstelde en vurig wenscbte, dat de aanbieding zou worden aangenomen. Men wees hem

') Zie Bijlagen n“. 1.

Niet te verwarren met Dr. Herman Croeser den schrijver van het «ontwerp-stadregt van Campenj, dat in 1892 door Mr. J. C. Bysterhos in het licht werd gegeven.

Bijlage 2.

ARCHifir XXIII. 3