Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kaoem (1) of priester, gelijk gewoonlijk, als voorbidder tegenwoordig is. Bij voorkeur zijn tot gasten gekozen de zoodanigen, die den Koran kunnen lezen; want om deze gewijde taak is het thans voornamelijk te doen. Men heeft daarvoor de Soera Jasin (2) bestemd, en dit hoofdstuk wordt dan ook van het begin tot het einde door het gansche gezelschap in koor driemaal achtereen gelezen.

Vraagt iemand naar het doel van deze sëdëkah, dan kan hij de hoogst merkwaardige bijzonderheid vernemen, dat, naar het woord van Mohammed, (wel te onderscheiden van den Koran als openbaring van God), Allah jaarlijks op den 15 den van Saban het eenmaal door hem bepaalde lot der mensehen herziet en verandert, en dan van de geloovigen, die aan deze sëdëkah getrouw deelnemen, tot belooning daarvan, het kwaad, dat voor de toekomst nog over hen beschikt was, goedgunstig afwendt. In verband hiermede is dan ook het voor deze gelegenheid voorgeschreven gebed, dat eveneens tot driemaal herhaald wordt, op voorspoed en geluk, zoo in deze als in de toekomende wereld, gericht. (3)

De overige sëdëkah in de maand Saban zijn meer bijzonder gewijd aan de geesten der voorouders, waarom de Javanen deze maand dan ook wel: sasi-roewah, d.i. geestenmaand noemen. Men gelooft namelijk, dat na den 15 den van Saban aan bedoelde geesten door God vergund wordt, de plaats te bezoeken, waar hun stoffelijk omhulsel eenmaal werd ter aarde besteld; weshalve de levenden van die gelegenheid gebruik maken, om aan de ontslapenen hulde te brengen en tevens hunnen zegen te vragen. Een en ander geschiedt bij gemeenschappelijke!) maaltijd met gebed, zoowel ten huize van den kaoem of van het kampoeng- of desahoofd, onder den naam van Roewahan, als op de respectieve graven onder den

Sluiten