Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werkelijk hier en daar plaats heeft. En wat de desahoofden aangaat, deze vergenoegen zich veelal met één sëdëkah voor de gansche gemeente tegelijk, waartoe dan ieder zijn deel bijdraagt. In de kampoengs hier ter hoofdplaats brengt men bij deze gelegenheid zelfs niet altijd rijst, maar dikwijls alleen wat gebak en vruchten aan.

Ofschoon de së d ëkah- m a lëzn nergens is voorgeschreven, bestaat er in de Kadis (overlevering) wel aanleiding, om de genoemde avonden of nachten in hooge eere te houden. Niet alleen toch rekent men de laatste 10 dagen van Ramadhdn onder de zeer gedenkwaardige, „wegens openbaringen, toen aan profeten gegeven, of om gebeurtenissen, op hen betrekkelijk"; (a) maar ook moet Mohammed gezegd hebben, dat God op een der bedoelde rnalëm (bepaalden datum weet men mij niet op te geven) zijne geliefde dienaren met de lailatoe'1kadar (15) begunstigt. Wie deze lailatoe'l-kadar ontvangt, verkrijgt daardoor een helder inzicht in alles wat den godsdienst betreft, en wordt tevens met zijn toekomstig lot en leven, zelfs met den dag van zijnen dood bekend. En dit laatste beschouwt men als het hoogste voorrecht, dat den islamiet kan te beurt vallen. Geen wonder dan ook, dat vele vromen op dien tijd in de uiterste zorg of spanning verkeeren, om dit gunstbewijs van Allah deelachtig te worden. Sommigen brengen daartoe den nacht bij voorkeur door in de moskee of begeven zich naar de heilige graven, om daar al biddende de verlangde openbaring te ontvangen. (16) Werkelijk hoort men soms de Javanen verzekeren, dat zij personen ontmoet hebben, die met den juisten tijd van hun sterven lang te voren bekend waren, hetgeen men dan ook hieraan toeschrijft, dat op zulke lieden de lailatoe'1-

(a) NiemaNN . Inleiding tot de kennis van den Islam. Noot pag. 403.

Sluiten