Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet vasten, niet bidden en nog zooveel meer niet doen, wat de agama Islam (mohammedaansche godsdienst) zijnen belijders oplegt, en dit wordt zelfs wel eens met kwalijk verholen minachting uitgesproken. Bij hetgeen ik hiertegen heb op- of aan te merken, tracht ik dan tevens - wanneer het zoover komen mag - aan te wijzen, dat het vasten, voor hoe heilig en verdienstelijk ook gehouden, toch niet bij allen aan heiligheid van zin en wandel bevorderlijk is, integendeel uit zijn' aard wel tot overtredingen en zonden leidt; en zulks terwijl men zegt, hiermede juist vergeving van zonden te bedoelen. In den regel wil men hiervan echter niets hooren. Het vasten geschiedt op goddelijk bevel. Wie daaraan gehoorzaamt, zijn loon zal hem zekerlijk niet ontgaan. - Ik antwoord, dat wij met al onze goede werken toch altijd maar zondige menschen blijven, en ik liet dus beter vind, dit gedurig voor God te belijden, en van Zijne liefderijke ontferming vergeving te hopen. - Maar nu - of reeds vroeger - komt er een met de opmerking, dat ik de Saréngat (godsdienst-instellingen) van nabi Ngisö (den profeet Jezus) volg, en met zeker air voegt hij daarbij, dat die reeds is afgeschaft en vervangen door de Saréngat van Kangdjëng Goesti Rasoel (Mohammed). Ach, wat moeilijk terrein betreedt hier de zendeling, waar men zich hooghartig afsluit van de genade en waarheid, die door Christus geworden is! - Met de grootste meewarigheid denk ik altijd aan dezulken, die, gekweld en gepijnigd door zooveel vormendienst, zuchtend en zwoegend daar heengaan, zonder ooit den waren vrede te vinden voor hun gemoed. Of zouden de zoodanigen ook hier niet te vinden zijn? Wie dan brengt hun niet gaarne de roepstem des Heeren : //Komt tot mij, allen die vermoeid en belast zijt, en ] k zal u'rust geven; want mijn juk is zacht en mijn

2*

Sluiten