Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werd naar het karakter en den aanleg des leerlings. De leermeesters van latere eeuwen waren echter te zeer doordrongen van eerbied voor hunne voorgangers, om in hunne mystieke leermethode nog eigenlijke veranderingen te durven aanbrengen; alleen durfden zij hier en daar iets toevoegen, wat de veranderde omstandigheden schenen te eischen.

Waarin bestond en bestaat dan deze geestelijke leiding, die hun ten deel valt, welke zich bij eene der, naar de groote mystieken van de 3de, 4de en 5de eeuw der Hidjrah genoemde broederschappen aansluiten? Wij laten hier natuurlijk zulke geheel-kettersche genootschappen rusten, waarin den leden al spoedig wordt duidelijk gemaakt, dat het inachtnemen van enkele voorschriften der broederschap hen boven de gewone geloofs- en plichtenleer verheft, en hen daarvan bijgevolg vrijstelt. In de eerste eeuwen van de ontwikkeling der Mohammedaansche mystiek mochten zulke dwalingen grooten aanhang vinden, ook in onzen tijd mogen die »wetlooze" broederschappen, vooral in Perzië en Indië, nog verre van uitgestorven zijn, alle wel onderwezen Mohammedanen veroordeelen ze als kettersch, of zelfs als overblijfselen van het oude Heidendom. Eveneens kunnen wij die vereenigingen laten rusten, die hare tooverij, goochelarij, slangenbezwering en wat niet al, met den naam van een geëerd heilige der mystieken zoeken te stempelen tot goddelijke of althans godsdienstige instellingen.

De rechtzinnige mystiek is bestemd voor dezulken, wier opvoeding in het leerstellige en practische reeds voltooid mag heeten. Hare beoefenaars moeten voor dwaling en ketterij door eene solide kennis der geloofsleer gevrijwaard, en de beoefening der Wet moet hun tot eene op natuur gelijkende gewoonte zijn geworden. Begeerig

Sluiten