Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der Fransche regeering handen vol werk, en blijven r.og haar gevreesde vijanden. De Franscben hebben dan ook steeds meer ingezien, dat hun koloniaal bestuur niede op degelijke bekendheid met den aard en de inrichting dier broederschappen berusten moest; in de laatste jaren zijn verschillende studiën over de voornaamste broederschappen, die in Noord west-Afrika adepten tellen, verschenen. Wij noemen hier slechts het lijvige boekdeel van louis rinn , getiteld: Marabouts et Khouan, Alger, 1 884, welks verkorte inhoud onlangs in een opstel in de Revue des deux mondes werd medegedeeld; het is wel met dezelfde lichtzinnige oppervlakkigheid geschreven, die, helaas! vooralsnog de meeste Europeesche Islam-studiën kenmerkt, maar het bevat vele bruikbare gegevens en juiste beschouwingen.

Weinig minder dan in Algerië zijn in Nederlandsch Oost-Indië de mystieke broederschappen, vooral in onzen tijd, verbreid. Zij dragen er deels dezelfde, deels andere namen dan de Algerijnsche, maar vertoonen dezelfde voorname karaktertrekken. Men vindt er o. a. Qadiri's, Sjadili's, Chalwati's, maar de meest populaire, op Java zoowel als op Sumatra, is de orde der N aqsj i bendi's, die evenals hare zusters den naam van haren stichter draagt. Duizenden en duizenden van Javanen en Maleiers van eiken leeftijd en stand, wier religieuse ontwikkeling nagenoeg alles te wenschen overlaat, worden in hun vaderland of in de heilige steden van Arabië in deze tariqah (orde) opgenomen, leeren van hunne sjêchs een aantal formulieren, die zij dagelijks eenige honderden malen op vastgestelde tijden reciteeren, en meencn in de geestelijke leiding van den sjêch de ware deur van liet Paradijs te vinden. Enkele Nederlanders, die op de teekenen der tijden letten, hebben op dit verschijnsel nu

Mhl) U Z G. XXXt. 4

Sluiten