Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en dan de aandacht gevestigd; gewoonlijk predikten zij voor doove ooren. Tot eene studie, die de bijzonderheden van dit verschijnsel in het ware licht plaatst, heeft het nog geene der Indische «specialiteiten" aanleiding gegeven. Wij zullen zoodra mogelijk, vooral ook op grond van het door ons in Arabië waargenomene, trachten deze leemte aan te vullen. Yoorloopig slechts dit weinige. De theorie der Naqsjibendi's, in hunne geschriften neergelegd, wijkt slechts in onbeduidende bijzaken af van die der meeste andere broederschappen: opvoeding tot inniger gemeenschap met God, door het toevertrouwen der ziel van den leerling aan de leiding van een vergevorderden sjêch, die op zijne beurt naar de methode des stichters is gevormd door de leerlingen zijner leerlingen. Eene politieke veree:;iging is dtze broederschap evenmin als die der Senoesi's, der Qadiri's en zoovele andere. Om de reeds aangegeven redenen kan zij echter ieder oogenblik een groot staatkundig gevaar opleveren, immers zoodra de sjêchs den gunstigen tijd voor eene of andere onderneming gekomen achten. In dit opzicht is de Naqsjibendi-broederschap zelfs meer te duchten dan de meeste harer zusters, daar hier meer dan elders de volstrekte en blinde gehoorzaamheid aan den sjêch op den voorgrond treedt. «Als een lijk in de handen van deugene, die het wascht", perinde ac cadaver, behoort de leerling te zijn in de handen zijns meesters. Deze stelling, reeds gevaarlijk waar hoog ontwikkelde geloovigen zich aan de leiding van waarlijk vrome sjêchs zouden toevertrouwen, krijgt natuurlijk eene geheel andere beteekenis, waar eene lichtgeloovige menigte haar aanvaardt, en zich alzoo gereedelijk tot het uiterste laat fanatiseeren door heerseh. uehtige leidslieden. De sjêchs hebben niet slechts

Sluiten