Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dikirs en wirds, die hem bekend zijn, in een klein boekske vereenigd. De verplichting, om een bepaald stel van die lofprijzingen, naar eene bepaalde methode, onder leiding van eenen sjêch zich eigen te maken, geldt alleen voor hen, welke die hoogere, mystieke opvoeding genieten, waarvoor de meeste onzer tijdgenooten verre van rijp zijn. Als op zichzelfstaand opus operatum is het geheel zonder waarde; denkt men daarenboven, zooals de meeste Javanen, die tot de Naqsjibendiorde toetreden, daardoor bovennatuurlijke macht of zegen te verkrijgen, dan bevindt men zich op een' gevaarlijken dwaalweg

Bedrieg ik mij niet, dan is uit de weinige uittreksels, die ik uit een paar geschriften van sèjjid Othman ibn Jahja mededeelde, voldoende gebleken, dat deze Arabier, die reeds door zijne geographische en ethnographische werkzaamheid de dankbaarheid onzer geleerden verworven bad, ook aanspraak heeft op de achting aller weldenkenden, wegens den zedelijken moed, dien hij aan den dag legt bij de bestrijding der dwaalleeraars op Java. Hij stelt zich daardoor aan niet geringe gevaren bloot; sluwe volksmenners stellen hem voor als aanrander van het heilige, en eene onwetende, opgeruide menigte slaat aan zulke aantijgingen gaarne geloof. Hij heeft echter den moed zijner overtuiging, en zal den strijd niet opgeven. Wij hopen dit, vooral ook omdat de sjêchs en hunne volgelingen de gevaarlijkste vijanden van Nederlandsch gezag in Oost-Indië zijn, minstens even gevaarlijk als de senoesi's voor het gezag van Frankrijk in Algerië. Juist daarom heeft onze geleerde uit Hadhramaut aanspraak ook op de dankbaarheid en sympathie van allen, die het wel met Nederlandsch-Indië meenen, vooral van onze Kegeering. Zulke ongezochte bondgenooten zijn

Sluiten