Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

steeds verder scheen in dezen uitgebreiden werkkring, 't Was een woord, getuigende van groote waardeering en hoogachting. Eene hulde, die ik ootmoedig nederleg aan den voet des kruises. Wat ik ben, dat werd ik door de genade mijns Gods. Daarom Hem alleen de eer! Voor mij was en bleef volle overtuiging dat woord van mijnen tekst in de morgenure: //Loof den Heer mijne ziel"

Zoo was dan de kerk ingewijd en tot haar heerlijk doel bestemd. De feesten waren echter nog niet afgeloopen. Al de vlaggen bleven nog eene volle week wapperen. Immers den volgenden Zondag zoude nog voortzetting van het feest zijn. Des morgens zoude ik den H. Doop toedienen aan kinderen, en wel honderd en tien te gelijk, benevens aan eenige volwassenen. Des namiddags zouden al mijne inlandsche leeraars deelnemen aan het feest, en ieder hunner eene korte toespraak houden. Ik zal hier maar niet ter neder schrijven wat al die broeders zooal spraken. Genoeg, ik verheugde mij ten zeerste, ook ter wille mijner gemeente, dat wij ons zoo geheel ougeveinsd konden verblijden. Langowan's kerk is een heerlijk gegedenkteeken van wat liefde en eendracht in eene gemeente vermogen.

Wij willen voortgaan dien geest in onze gemeente te kweeken. Wij rekenen daarbij mede op de voorbidding onzer vrienden in het Vaderland. Steunt het Genootschap, dat hier en elders zulke heerlijke vruchten mocht zien rijpen. Dat 21 Maart lang in mijne herinnering blijft leven, zult ge u licht kunnen voorstellen, 't Is weder een gedenkdag te meer in mijn levensboek. De Heer der gemeente bevestige steeds meer het werk dat Hij ons opdroeg!

Langowan, 29 Juni 1886. m. brouwer.

6*

Sluiten