Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schap van uit- en inwendige zending" en de «Nederlandsche gereformeerde zendingvereeuiging, die nog geen scholen telden, zeker verklaarbaar uit hun nog jeugdig bestaan.

In de tabellen bij deze opgaven behoorende worden de Genootschappen niet afzonderlijk vermeld. Laat mij dus volstaan met het overnemen van de totalen, bedragende voor onderwijzend personeel 249 in 1877 en 248 in 1882; getal leerlingen 8222 jongens en 3937 meisjes in 1877, en 6638 jongens en 2717 meisjes in 1882. (1)

Onder het bijzonder onderwijs wordt voor bet eerst in dit verslag ook opgenomen dat op de mohammedaansche scholen, wier aantal, zoo pesantrèns als langgars, op Java 5009 met 80846 leerlingen, en in de Buitenbezittingen 2119 met 26870 leerlingen bedraagt.

Veel zorg is besteed aan de toelichtingen, en aan verwijzing naar bronnen, waar de officiëele verslagen gemist werden, ontbreekt het niet.

Van de gouvernements-kweekscholen ontvangt men, alles bijeen genomen, eene aanschouwelijke voorstelling. Wat bijzonder onze aandacht verdient is het volgende:

>Op de kweekscholen waren de kweekelingen, wat landaard of godsdienst betreft, gemengd. Te Probolinggo was de kleinste helft der leerlingen van Javaansche en de grootste helft van Madureesche afkomst, onder welke laatsten gemiddeld per jaar een tiental van het eiland Madoera Ook waren in dit tijdvak aan deze kweekschool ingeschreven 8 christen-leerlingen, waarvan 2 uit Kediri" (van den zendeling C. Poensen ) »en G oudleerlingen van den zendeling J. K buijt , te Mödjö-warnö (Soerabaja), die op ult° December voor het meerendeel nog aanwezig waren. Gedurende korten tijd waren te Probolinggo ook

(1) Van deze cijfers komen voor de Minahassa, wat het getal scholen betreft, respectievelijk ia de beide jaren 123 en 91; onderwijzers, op de genootschapsscholen 214 en 155; op de Roomsche scholen iu 1882, 26. Doch men raadplege de vorige jaargangen van dit Tijdschrift, waarin van jaar tot jaar uitvoerige verslagen omtrent de scholen in de Minahassa en van die te Modjo-warnö op Java voorkomen.

Wat zeker niet voorbij gezien mag worden, is de gunstige verhouding van jongens en meisjes op de zendingscholen.

Sluiten