Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

enkele Balineezen. Na eene maand de lessen te hebben bijgewoond keerden, zij echter naar hun eiland terug.

»Ook te Magelang werd in 1882 een christen als kweekeling ingeschreven.

»Te Padang Sidempoean waren de kweekelingen voor 5/6 mohammedanen en voor 1/6 christenen; onder de laatsten, sedert 1880, 2 uit Toba. Onder de leerlingen was er in 1882 ook 1 uit Nias en 1 uit Singkel, die echter beiden tot de Maleische bevolking behoorden en het Battaksch niet verstonden.

»Te Bandjermasin waren in 1881 11 Dajaksche kweekelingen, waarvan 2 christenen en 2 mohammedanen.

»Te Makasser bestonden de kweekelingen voor het meerendeel uit Maleijers, op Makasser geboren, en maakten de Boegineezen verreweg de minderheid uit. Het aantal Makassaarsche kweekelingen hield ongeveer het midden tusschen dat der beide andere categoriën.

»Te Amboina waren de kweekelingen nagenoeg uitsluitend christenen, en werd de kweekschool nu en dan door een paar mohammedaansche jongelingen bezocht, die in het algemeen echter achterlijk waren en waarvan door niet éénen de geheele cursus werd doorloopen.

»Te Tondano, waar evenzeer de kweekelingen nagenoeg uitsluitend christenen waren, werd in 1879 ook ingeschreven een afstammeliug van den bekenden Kjai Modjo, die, na den Java-oorlog, met zijne familie naai Menado verbannen was. (1) (p. 22).

Opmerking verdient nog het volgende:

»Te Probolinggo begonnen de mutatiën van jaar tot jaar te verminderen. Voor deze kweekschool werd echter, ter verklaring der talrijke mutatiën, ook op de omstandigheid gewezen, dat velen aau eene andere betrekkiug dan die van onderwijzer de voorkeur, gaven en het hun niet moeilijk viel, na genoten onderwijs aan de kweekschool, die overal te erlangen." (p. 22).

Op laatstgenoemd verschijnsel is gewezen ten aanzien van de kweekscholen hier te lande. Het getuigt voor de degelijkheid van het onderwijs, in zoo verre het strekt

(11 Zoo al9 bekend is, werd de kweekschool te Tondano onlangs opgeheven. Nog al opmerkelijk, dat dit juist de eerste was, die geopend werd, toen toch die van het Nederlandsche Zendelinggenootschap in de Minahassa bloeide. Het lust mij niet deze historie thans verder op te halen. Sapieuti sat

Sluiten