Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»Uit het aangeteeketide in deze en de vorige §, en uit andere berichten, blijkt tevens, dat het onderwijs aan de kweekscholen gegeven, hoewel in het algemeen, in vele opzichten, uitstekend te noemen, hier en daar, in enkele vakken (o. a. rekenen, vormleer, rechtlijnig teekenenj te hoog werd opgevoerd, en wel eens te weinig rekening hield met hetgeen, bij de van kracht zjjnde regeling, in andere opzichten van de kweekelingen moest gevergd worden, of met de behoeften der iulandsche scholen voor welke zij waren bestemd.

»Een zuivere intellectueels richting, bevorderd trouwens door de eischen voor het eindexamen, stond op enkele kweekscholen nog te veel op den voorgrond, en in het algemeen werd de paedagogische vorming der kweekelingen, de vorming van jonge mannen, wien later de zedelijke (1), zoo wel als de verstandelijke ontwikkeling hunner landgenooten ten taak zou worden gesteld, door het groot aantal te behandelen vakken gedrukt.

»De paedagogiek, de spil waaromheen zich bij het onderwijs alles bewegen moest, bepaalde zich te dikwijls tot practische oefeningen, die te kort van duur waren om blijvend voordeel te kunnen aanbrengen, en tot eenige theorie, die juist hier zelden verder ging, dan, in verband met de geringe eischen voor dit vak gesteld, strikt noodig was.

»Een streven echter om, zooveel mogelijk, bjj het onderwijs de dagelijksche inlandsche omgeving, de practijk en de dadelijke behoeften van den inlander in het oog te houden, en, behalve der uitbreiding van kennis, ook der ontwikkeling van het karakter, van den goeden smaak en van, zoowel huiselijke, als maatschappelijke deugden bevorderlijk te zijn, begon zich bij het onderwijzend personeel meer en meer algemeen te openbaren, en mag, naast eene vereenvoudiging van het onderwijs aan de kweekscholen, met de zich steeds ruimer baan brekende overtuiging, dat in de eerste plaats op grondigheid en goed samenhangende kennis moet worden gelet, een der beste waarborgen worden genoemd voor de toekomst van het inlandsch onderwijs."

(1) Zie art. 22 van het Algemeen Reglement.

7*

Sluiten