Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doch laat mij hier verder verwijzen naar mijn opstel «Het eerste onderwijs op de Inlandsche volksschool." (I) Daarin heb ik het door mij gewenschte leerplan genoegzaam uiteen gezet, zonder iemand aan leergang of, wat de onderdeelen aangaat, aan leerstof te willen binden. Alleen dit sta op den voorgrond: de aanschouwing is vooral bij het Inlandsch onderwijs de eenige basis

Van de onderwijzerskweekscholen moet de hervorming uitgaan. Heeft men eenmaal onderwijzers gevormd, die met, lust en liefde hunne taak opvatten, dan zal het niet lang duren, of de vruchten zullen zich op de scholen openbaren, en van de school zal dan eene vernieuwing en verheffing van de maatschappij uitgaan; dan zullen de enkele bekwame handwerkslieden niet langer door baatzuchtige, naijverige hoofden geëxploiteerd worden, en dan zal een dam zijn opgeworpen tegen het meer en meer veld winnend proletariaat. De Inlandsche handwerksman en kunstenaar zullen hunne landgenooten tegen billijken prijs gaan voorzien van wat thans nog alleen onder het bereik is van hoofden en aanzienlijken, en dat in den regel van elders wordt aangevoerd.

En hier wensch ik nog eene opmerking te maken. Men kieze bij zijn onderwijs zoo min mogelijk Europeesche modellen. Wat door Chineezen voor Indië wordt

(l)Zie sMededeelingen" IJ. XIX (1875), p. 147, e.v. Bedoeld opstel werd op verzoek en voor rekening van het Departement van koloniën tot tweemalen herdrukt, en op last van Z.Exc. dan Minister van GOLTSTEIN naar Indië verzonden. Tot nogtoe is mij slecht9 eens, in een der koloniale verslagen, vermelding van het daarvan gemaakt gebruik voorgekomen, waaruit mij toeu moest blijken, dat de methode geen toepassing op de gouvernementskweekscholen kon vinden. Ik kan dit niet anders verklaren, dan uit de richting, die het volksonderwijs, volgens het Kegeeringsplan, iu Indië heeft, en ik voorzie, dat ook thans de toepassing daarop zal afstuiten. Van de toekomst verwacht ik heil. Aan belangstelling in het onderwijs ontbreekt het niet. Wel nn! Keulen en Aken zijn niet op éénen dag gebouwd.

Sluiten