Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij de Batak's, de Arabieren, in Australië, op Madagaskar, in Z. Afrika (bij de Betsjuanen), in Amerika (bij de Kutchin's en Patagoniërs), gevonden wordt, eindigt bij aldus: ^Ongetwijfeld, hoe nietig de gewoonte van het »karan-anaq" ook schijnt, is zij, naar de verklaring, die wij er van hebben trachten te geven, een merkwaardig overblijfsel uit den tijd van de ontwikkeling van het vaderschap, en draagt zij dus niet weinig er toe bij, de juistheid te bewijzen van de stelling, die het onderwerp van dit hoofdstuk is geweest, de oorspronkelijk matriarchale inrichting van het gezin." En in zijne verhandeling ff Over de verwantschap en het huwelijks- en erfrecht bij de volken van het Maleische ras" zegt de Schrijver: »Hetgeen de Lezer wel aanstonds zal bespeuren, is, dat over Java het stilzwijgen bewaard wordt. Met opzet is dit geschied. Voor dit eiland is het toch de vraag, in hoeverre ten aanzien van de hier bedoelde onderwerpen de landsgewoonten nog steeds van kracht zijn, dan wel de voorschriften van den Islam worden gevolgd. Het komt ons voor, dat men in den tegenwoordigen toestand bezwaarlijk zekere bewijzen zal kunnen vinden, die op het vroeger bestaan van exogamie of endogamie wijzen; ofschoon het wel waarschijnlijk voorkomt, dat ook hier vroeger het matriaai'chaat door het patriarchaat gevolgd is."

Zeker is het, dat de tegenwoordige ontwikkelingstoestand, onder den invloed van het Nederlandsch-Indisch Gouvernement en den Islam, tot een zuiver patriarchaat heeft moeten leiden; alsook, dat men tegenwoordig huwt en ten huwelijk geeft, al naar het zoo uitkomt, zonder daarbij op dorp, landstreek of residentie te letten. Eenig bewustzijn van geslacht- of stam-overeenkomst of verschil treft men niet aan; men kent alleen het verschil, dat uit onderscheid van rang of stand of fortuin geboren wordt.

Sluiten