Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wettig samen leeft. Toch bekommeren misschien wel de meeste desa-besturen er zich weinig om, mits het maar geen aanleiding tot eene wprakóró" kan geven; zij nemen maar op wat zich aanmeldt, of laten maar samenwonen, zooals men dat goed vindt. Yele desa-hoofden zijn zeer zwak, of hebben zelf wat op hun kerfstok, of zijn zich zelf niet bewust van de macht, die hun werkelijk is toegekend. Het Europeesch Bestuur neemt geen kennis van overspel, tenzij de verongelijkte partij eene klacht indient, of blijkt, dat er dwang heeft plaats gehad. De inlandsche wereld vindt dit eene onvoldoende jurisprudentie. Ook zal zij er gaarne op aandringen, als man en vronw niet weer met elkander verzoend kunnen worden, dat de overspeligen met elkander trouwen. Maar het komt dan ook wel voor, nadat dit heeft plaats gehad, dat niet zoo heel lang daarna beide gezinnen toch weer op den ouden voet gaan leven. Men had zich dan weer met elkander verzoend.

Doch al blijft de scheiding ook voortduren, zoo is toch niet alle betrekking tusschen de gescheiden echtgenooten opgeheven, ingeval er bij de scheiding kinderen waren. De vrouw blijft bij eene echtscheiding veelal de jonge kinderen bij zich houden, omdat zij, zooals men zegt, die beter kan verzorgen dan de man. Maar als nu die kinderen tot den leeftijd zijn gekomen, dat zij trouwen moeten, dan zal de vrouw gaarne den man, zoo die nog bestaat of te vinden is, daarin kennen; ja, men ziet wel, dat de man dan handelend optreedt, onverschillig of die vrouw al of niet eenen echtgenoot heeft. Daarvan hebben wij meermalen ervaring opgedaan. PaqNiti is -gescheiden van zijne vrouw, die met eenige kinderen verder ongehuwd blijft leven. Hij hertrouwt echter met eene weduwe met kinderen, bij welke hij ook

Sluiten