Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

na verloop van een maand of drie bleef de weduwe op het erf wonen in een armzalig huisje, met wat padi en eenig los geld. De rest was meêgenomen door hare dochter en de twee meerbedoelde neven. Zij, die gewoon was in goeden doen te verkeeren, lijdt nu armoede. Hare dochter woont op een vijftig paal afstands, en bekommert zich niet om hare moeder. - Een ander geval leert ons het tegendeel kennen. Een betrekkelijk rijk inlander sterft, en laat eene tweede vrouw - tijdens zijn leven had hij twee vrouwen gehad, maar de eerste vrouw was overleden - zonder kinderen na. Zijne overblijvende familie bestond slechts uit een' eigen jongeren broeder. Deze trad tijdens de ziekte, het sterven en begraven zijns broeders, onmiddellijk handelend op. Na afloop daarvan liet hij de weduwe in het bezit van alles, alleen eenig snijwerk in hout voor zich verlangende ter gedachtenis aan zijnen broeder.

Maar dit moeten wij er bijvoegen ten gunste der Evangelische zending: deze man was een christen. Maar ook in de islamitische wereld wordt eene onbarmhartigheid als van de boven bedoelde dochter en neven, wel als recht beschouwd, maar als handelwijze bij alle weidenkenden afgekeurd.

Het huwelijk heeft in de voorstelling der Javaansche wereld een' zeer reëelen grondslag. In het algemeen schijnt men het als een ongeluk te beschouwen, als iemand ongehuwd leeft; als iets plichtmatigs, dat men huwt; en dat een man als weduwnaar, de voorkeur er aan zou kunnen geven ongehuwd te blijven leven, doet velerlei vragen op de lippen komen. Dat men dan ook wel eens wat al te luchtig tot een huwelijk kan besluiten, blijkt menigmaal.

Tn zekere desa kwam een man »om werk te zoeken",

Sluiten