Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen veronderstellen, dat een desa-huwelijk dus ook niet, of maar zeer zeldzaam een gelukkig huwelijk zal zijn. Toch zou men zich dan vergissen; want al de boven vermelde feiten komen wel op deze of gene manier veelvuldig voor, vooral de wettelijke echtscheiding, maar toch is het niet zoo gesteld in de meeste gezinnen. Tegenover al de bedoelde gevallen staan andere, dat een man en vrouw van hunne jeugd vereenigd bleven, tot de dood scheiding maakte; dat menige weduwe niet meer hertrouwen wilde, en een weduwenaar er de voorkeur aan gaf, met zijne kinderen te blijven samenwonen; gezinnen, waar man en vrouw blijkbaar met elkander gelukkig zijn, voor hunne kinderen doen naar vermogen en zulks verstaan, en waar er waarschijnlijk wel nooit sprake van zal zijn, elkaar te verlaten. Al de aangevoerde feiten kunnen dan ook alleen maar dienen om het maatschappelijk leven te doen kennen, en als maatstaf voor het peil des geestelijken levens, van het standpunt van beschaving en ontwikkeling, dat de Javaansche desawereld in het algemeen heeft bereikt. En als men zich dan goed voor den geest brengt de desawoning; de kleeding, die men draagt; de natuur, waarin men leeft; het werk, dat men voor zich zelf, of op hooger last dag in dag uit te verrichten heeft; de betrekkelijk gelijke armoede, waarin allen verkeeren; i. e. w. het beeld eener wereld, zooals wij dat vroeger trachtten te schetsen; als men dan daarbij tevens zich herinnert, dat er geen Burgerlijke Stand is, en eene onvoldoende politie; - als men dit alles zich voor den geest brengt, zal aien wel tot de conclusie moeten komen, dat het in de Javaansche desawereld bezwaarlijk anders gesteld zou kunnen zijn, dan wij poogden aan te duiden; dat het verkeer tusschen echtgenooten en het geheele huiselijke leven zich wel in andere vormen dan onder

Sluiten