Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gesloten wordt, maar het eigenlijke bruiloftsfeest en de ontmoeting - de £i - der jonggehuwden eerst dagen, ja weken of maanden daarna plaats heeft. In den regel heeft dit plaats, als men de middelen nog niet bezit om een bruiloftsfeest te geven, en toch het huwelijk op een' ff gunstigen" dag wil voltrokken hebben; dus als een gevolg van bijgeloovige berekening van gunstige dagen en maanden; ook wel als een jonger kind ten huwelijk gevraagd wordt; doch de ouders er bezwaar tegen hebben, dat dit eerder dan een ouder kind zou trouwen. In zulke gevallen laat men het oudere kind quasi trouwen, om het jongere eenigen tijd daarna werkelijk te kunnen laten trouwen. Op deze wijze hebben dan de huwelijken in de behoorlijke opvolging der leeftijden van de kinderen plaats. Oom Laban paste denzelfden stelregel toe, toen Jakob eerst Léa, en daarna Rachel moest huwen. Maar ook heeft het ga ntoeiig - k aw in plaats, als men bevreesd is, dat alle gemaakte plannen wel eens in duigen zouden kunnen vallen, of er meerdere pretendenten zijn, meer naar het verlangen der kinderen misschien, zoodat het maar zaak is de jongelieden al vaat wettelijk aan elkaar te verbinden, waardoor aan anderen de pas afgesneden en alle zorg weggenomen wordt.

In de desa, zoo goed als overal elders, verlangt ieder vroom en vroed ouderpaar zijne kinderen uitgehuwelijkt te zien. Voor de zoons bestaat gewoonlijk minder zorg; maar eene dochter te hebben, die al zoo wat over den tijd gekomen is, en nog door niemand formeel gevraagd, is onaangenaam. Het wordt wel eens als een bewijs aangemerkt, dat men in zijne wereld niet geacht en gezien is. En ook voor een' zoon wordt een huwelijk zeer begeerd, om hem daardoor te onttrekken aan de velerlei verleidingen, waaraan een jongmensch in deze maatschappij

MFD N.Z o. xxir. 10

Sluiten