Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergeefs gezocht had? Heeft hij niet de geheimzinnigheid opgeheven toen des burgemeesters lieve zoontje uit zijn bedje werd gelicht, en door onzichtbare handen in den hoek der kamer gesmeten werd, als vodden zonder waarde, zoodat het stamhoudertje lot heden rustig kan slapen?

Laat ons het dan eens beproeven met Willem!

Een paar bedienden worden er op afgezonden, om hem over te halen zijn'roem te staven. Hij weigert te komen, en beweert, dat hij de kunst niet verstaat, al dringen de jongens hem ook den roem van ziener bij uitnemendheid op, en al zetten ze hunne redeneeringen kracht bij, door uitzicht te geven op een' rijksdaalder. Geen vereering, geen loon is in staat hem over te halen om te komen tooveren. Doch nu heb ik geen rust meer. Een paar ouden van dagen, tevens goede bekenden, worden verzocht, of ze Willem wenschen over te halen, zijne kunst te toonen. Dit gelukt, en als dan ook de avond gedaald is, en de vale vlerken van den nacht zich uitspreiden over de aarde, komt Willem, de ziener, schoorvoetend mijn huis binnen, geleid door de behulpzame handen der ouden. De toovenaar is verbluft, als hij voor mij staat, of het mocht zijn, dat zijn gewone manier van doen zoo is, hetgeen hem dan nog meer den naam van geheimzinnig persoon zal geven. Hij slaat zijne oogen neer met een' deemoed, dien ik niet had verwacht van iemand, die in doorzicht uitmunt. Is het de kunst, die hem heeft leeren inzien, dat openbaarheid de dood voor den roem is? Of soms de overtuiging, dat wanneer zijne proef mislukt, hij staat kan maken op verschooning van mijne zijde, omdat ik en niet hij de tooverij wenschte? Of heeft hij de eigenaardigheid van de orakels der oudheid, hoe duisterder voor het verstand, hoe helderder voor het bijgeloof? Of wil hij nog een' nacht uitstel om te

Sluiten