Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,/Ue oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; bidt dan den Heer des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijnen oogst uitstoote."

Zoo sprak eens de Heiland, en Hij zal medewerken en ook de Javanen toebrengen; t het zal worden één kudde, één Herder."

Maar gij verlangt, dat ik meer in bijzonderheden zal treden, en u mijne gemeenten afzonderlijk zal voorstellen.

Met uw goedvinden begin ik met de hoofdgemeente, wel is waar naar rang van ouderdom noch wat zielental betreft de eerste, maar wel de voornaamste, als woonplaats van den zendeling. De zendingpost is op Këndel-pajak gevestigd. Paar en in den naasten omtrek tellen wij reeds meer dan 100 zielen.

In en om de stad Malang traden een 80 tal toe. Alleen de desa onzer woning bleef nog van verre staan. Toonden weer enkelen zich hier genegen om met ons te verzamelen, schaamte en menschenvrees hield hen nog steeds terug. Er behoort dan ook ontzettend veel toe, vooral voor den Javaan, om aan zooveel schande, hoon en schade, als de nieuwelingen doorgaans hebben te lijden, het hoofd te bieden. Dat het niettemin geschiedt, ja betrekkelijk veelvuldig plaats heeft, getuigt wel van de kracht van het Evangelie

Zooals bekend is, de Zendeling op Këndal-pajak is uitstekend gehuisvest. Nadat wij ons jaren lang, wat woning betreft, zeer hadden beholpen, kocht het //Vredefonds" te Soerabaja, nu ruim 5 jaren geleden, de heerlijk gelegene ruime huizinge op Këndal-pajak tegen eene geldelijke opoffering van bij de f 10,000. Het Genootschap vergoedt voor rente en onderhoud van gebouwen, f 70 per maand. De acht morgen gronds geven gelegenheid tot het oprichten van een kampong of buurt.

Sluiten