Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vermocht te vertellen. Natuurlijk, dat van het jonger geslacht meer moet geëischt worden.

De kerk maakt op mij nog steeds een' diepen indruk, zoo dik wijk ik haar binnen kom. Keurig, met smaak geschilderd en verguld, stemmen de voorstellingen van Jezus aan het kruis, van het afnemen van het kruis en van Jezus zegent de kinderen, om van andere niet te gewagen, tot gewijde aandacht.

De gebouwen worden door de Swaroeërs goed onderhouden. De missie heeft daar niets meer mede te doen.

De school en de bewaarschool, beiden voldoende, steenen gebouwen, worden door ruim 120 kinderen bezocht.

Elipas is de Hoofdonderwijzer, een ijverig, ambitieus jongmensch. Met den Kjaï is hij de eenige te Swaroe, die nog tractement geniet.

De eerste heeft f 15 hij f 2 0 p. maand, waarvan evenwel f 60 door Swaroe zelf wordt te goed gedaan.

De andere onderwijzers: Markoes, Benöjo en Sartö, zijn even als Kjaï Adrian en de ouderling Pauloes vrijgesteld van heerediensten - de andere desagenooten presteeren voor hen - en hebben alzoo vrij sawah-bezit.

Roebin verzorgt de kapanditan, een lap gronds van twee bunders, waarop de gebouwen staan, en geniet daarvoor de vruchten van den grond. Kjaï Thomas bekleedt gratis het kosterschap.

De begraafplaats wordt door de ouden van dagen vrij goed, inet andere desa's vergeleken, voorbeeldig onderhouden. Evenzoo het kerkerf.

Dit jaar betaalt Swaroe zelf, voor de tweede maal, de ƒ100 bouwschuld aan het Genootschap, tot verleden jaar van de abonnementen op het Tijdschrift te goed gedaan, welke gelden nu mede strekken, om de rente van de opgenomen ƒ 2500 te voldoen.

Sluiten