Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kelde en bevattelijke helpers, staat hem met Jakoep Mitö trouw en handig ter zijde. De twee laatsten geven les op school. Daarenboven heeft Joas Krömö nog de katechisatiën voor zijne rekening. Alleen gaat hier het onderwijs niet diep genoeg.

A.ls tegemoetkoming genieten Zankioes en Joas ieder f 80 per jaar. Jakoep Mitö is vrij van heerendiensteu op de wijze als te Swaroe.

De christen-Javanen te bezoeken in de meer dan 40 desa's in het Malangsche verspreid, kan niet in ons doel liggen. Het zou allicht anderen afschrikken om toe te treden. O die londo's! die blanken! Bemind en gezien als Europeanen zijn wij in de binnenlanden niet, en in de steden nog minder.

Toch zijn wij gedurende het afgeloopen jaar (eene vermeerdering van ca. 200 zielen) flink vooruit gegaan. Dat wij dit ook van de Tënggergemeente kunnen getuigen, is hoogst aangenaam. Eigenlijke Tënggereezen, al betoonden zij toenadering, wonnen wij nog niet. Maar op het kina-land Pangonnan-djërö vermocht de vrome zin en de strikte eerlijkheid der beheerders velen gunstig voor het Evangelie te stemmen. Ook Pak-Poerwó, de helper voor dit deel der missie, meestal door een' aspirant-voorganger of door een' der oudste kweekelingen vergezeld, deed het overige. Hij was op Tënggër blijkbaar met veel trouw werkzaam. Eene gemeente van ruim 30 zielen is daarvan mede de vrucht. En de nieuwelingen hebben eene goede getuigenis van hunne meesters.

Pak-Poerwö heeft ƒ 30 per maand inkomen, waarvan de helft door het ,/Yredefonds" wordt vergoed, dat op Këndal pajak maandelijks ook nog f 5 schenkt voor een' armen teringlijder, Zakarias, vader van een groot gezin, bij roskes welbekend.

Sluiten